حديث خار ... زاده شيخ زاهد بخشي رحمته الله عليه

Amousonny
by Amousonny
13-Jan-2012
 

گويند حاج ذبيح الله بخشي عليه الرحمه ابن همشيره به مكتب داد و مُصِر كه لسان الانگيض فرا گيرد.

در آخر صال تخم دُلدُل با لوچه هاي آويزان به خدمت حاجي آمده و با قهر و اطفار هايي كه مخصوص اين نوكيسه گان است از معلم الانگيضي دست به شكوه برداشت كه: "مادر به خطا نمره ام نداده و رفوضه ام نمود."

مرحوم حاجي به طرفه العين به مكتب رفته و ته و تو را عارض ميشود.

معلم الانگيضي ميگويد: "گفتمش بنويس ““Who Are You””

نوشت: "““How Are You”

گفتمش كه حال آنرا كه نوشته اي بخوان.

خواند: "“Haavaaar Yu”

حاجي عليه الرحمه فرمود: "همين؟"

معلم الانگيضي گفتا: "كه ها حاج آقا، همين"

در آن حال حاجي عليه الرحمه طپانچه به رخسار معلم الانگيضي كشيد: "مردك حرام لقمه، خُب اين سه غلط و نمره اش هفده است نه رفوضه گي" و از بيت برون آمد.

تخم دُلدُل پس از آن رُخداد با نمره هفده شاگرد اول كلاس لسان الانگيضي شد و با كبكبه و دبدبه به بلاد فرنگ از بهر ادامه تحصيلاَت روان.

و اين حكايت بدان آوردم كه: هر كه با حاَجي در افتاد، ور افتاد و اينكه باَ اين جماعت نتوان فاكيد.

باقي بقايتان


Share/Save/Bookmark

Recently by AmousonnyCommentsDate
Amateur Hour/Reel Fest DC 2011 Information
-
Aug 04, 2011
Amateur Hour
1
May 03, 2011
فال حافظ
1
Sep 21, 2007
more from Amousonny
 
divaneh

Thakns Amousonny

by divaneh on

Ejoyed this little tale about the latest resident of the hell.


آشنا

قرینه

آشنا


این حدیث را در باب شعبان الجعفری ملقب به بی مخ نیز کفته اند با این مضمون که ولدش از مکتب به خانه آمد با هزار آه و اندوه که مدرس بی مروت نمره صفر در امتحان فارسی به او داده. کاشف به عمل آمد که معلم به او گفته بنویش چنار و او نوشته خیار. گفته بخوان  او خوانده منار ... بقیه حکایت همانست و دریافت نمره هفده همان.