زن جواهر سازِ هنرمند


Share/Save/Bookmark

زن جواهر سازِ هنرمند
by Anahid Hojjati
31-May-2011
 

 

نشسته در کارگاهی در دل تهران
زنی زیبا , جواهر سازی هنرمند
نهد او نگین ها بر انگشترها
گاه می تراشد الماس
 با  زحمت و محبت
گاه لمسی عاشقانه دارد
بریاقوت  , بر زمرد
موم میگردند در دستش جواهرها
درین روزهایی که جن از آسمان می بارد
روزهایی که افسانه باور می گردد
قصه این زن زیبا این است:
« اشکش مروارید می گردد
خونِ دخترش به یاقوت سرخی داد
سبزِ چشمانِ گریانش
زمرد را بخشید سبزی بی همتا
و آن آسمانِ بیکرانِ آبی
که دختری کوچک
بادباکها را در آن په پرواز داد
یادِ آن آسمانِ آبی دارد
 هر روز  که فیروزه
 برایِ انگشتر او کند یاب
و آن طرحِ پروانه
که بر انگشترها می بینی
حقیقت تکرارِ حتم پرواز است »


در این کارگاهِ مردان هم هستند
نگین ها کنند مردان نیز بر انگشترها
بر یاقوت و زمرد لمسی از عشق دارند
ولیکن نیست افسانه ای
 از مردِ جواهر سازِ هنرمند
کسی نمی گوید:
« خونِ جوانش یاقوت را درخشانتر کرد»

می پرسم , می پرسم
آیا اشک مردان هم مروارید میگردد ؟
آیا به حقیقت تکرارِ حتم پرواز ایمان دارند ؟
نمی دانم , از کارگاه دورم
اما به سرخِ یاقوت هر هنرمند
به مروارید درخشانش
و آن فیروزه که با زحمت یافت
به سبز آن زمرد
به پرواز پروانه
که بر انگشترها نقش کرده
من امروز به هر سنگ زیبا
در دست هر هنرمند
من ایمان دارم .


آناهید حجتی

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Anahid HojjatiCommentsDate
This is how it happened
-
Jul 24, 2012
یک نهر در شهر
1
Jul 23, 2012
Legendary Patience
2
Jul 18, 2012
more from Anahid Hojjati
 
Anahid Hojjati

Dear All-Iranians, thanks for your comment.

by Anahid Hojjati on

I am glad that you liked this poem, and took the time to write your comment.


All-Iranians

Dear Anahid

by All-Iranians on

Very artistic and creative imagination. Thanks for sharing.


Anahid Hojjati

Dear ostaad Saadat Noury and Mammad

by Anahid Hojjati on

Thanks for your words of encouragement.


Mammad

Beautiful. Thank you for sharing.

by Mammad on

Mammad


M. Saadat Noury

سپاس

M. Saadat Noury


 

 آگاهانه ، زیبا و دلنشین:

 
اما به سرخِ یاقوت هر هنرمند
به مروارید درخشانش
و آن فیروزه که با زحمت یافت
به سبز آن زمرد
به پرواز پروانه
که بر انگشترها نقش کرده
من امروز به هر سنگ زیبا
 در دست هر هنرمند , من
ایمان دارم

Anahid Hojjati

Dear Souri, Thanks .

by Anahid Hojjati on

I am glad that you liked this poem and thanks for commenting Souri jan. I can not take credit for the picture but you are right, it is beautiful.


Souri

Besiar ziba

by Souri on

I liked your poem very much Anahid jon. It's very powerful, deeply sentimental.

And also the picture is very beautiful.