شاعرِ اشعار محبوبم

شاعرِ اشعار محبوبم
by Anahid Hojjati
02-Jul-2011
 

 

 

 

 

دوباره دیروز
شاعرِ اشعار محبوبم ,
سحر برخاست
دفتر شعرش
به سانِ کودکی یتیم
گوشه گیری بود
غمگین و تنها

ابتدا جویایِ
شعری لطیف و عاشقانه
بر صفحه هایِ رایانه
 نگاهی انداخت شاعرانه

سپس با شورِ دختری هجده ساله
در تابستانی خونین و انقلابی
گشت دنبالِ آن سرودی
که گردد مانند یارِ دبستانی

این و آن شعر را دوستی داد
 سرودی را هم با دوستان شریک گردید
لیکن نیافت سرودی
 که از وقت و حالش باشد
شعری نبود
که داستانِ عشقش باشد
 
گشود دفتری
که اکنون خندان بود
چه استاد چه دیوانه
فارسی از پایانِ غرب یا آزاده
چه اورنگ و چه لاله
شعری از خود داشت
شاعرِ اشعار محبوبم 


آناهید حجتی

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Anahid HojjatiCommentsDate
This is how it happened
-
Jul 24, 2012
یک نهر در شهر
1
Jul 23, 2012
Legendary Patience
2
Jul 18, 2012
more from Anahid Hojjati
 
Orang Gholikhani

Thanks Anahid jan

by Orang Gholikhani on

Anahid jan, thank you, Your are so kind.

You are right, there is always a poem for you some where in our papers and mind

Ghorbanat

Orang


Anahid Hojjati

Dear Ostaad Saadat Noury, thanks.

by Anahid Hojjati on

Thanks for your words of encouragement.


M. Saadat Noury

Beautiful & Professional

by M. Saadat Noury on

Thanks.


Anahid Hojjati

An ode to some of my favorite IC poets

by Anahid Hojjati on

I think it would be nice to change my poem to the following:

 

دوباره دیروز
شاعرِ اشعار محبوبم ,
سحر برخاست
دفتر شعرش
به سانِ کودکی یتیم
گوشه گیری بود
غمگین و تنها

ابتدا جویایِ
شعری لطیف و عاشقانه
بر صفحه هایِ رایانه
 نگاهی انداخت شاعرانه

سپس با شورِ دختری هجده ساله
در تابستانی خونین و انقلابی
گشت دنبالِ آن یک سرودی
که گردد مانند یارِ دبستانی

این و آن شعر را دوستی داد
مجموعه سرودی را هم ,
 با دوستان شریک گردید
لیکن نیافت سرودی
 که از وقت و حالش باشد
شعری نبود
که داستانِ عشقش باشد

سراغِ دفترش رفت
گشود دفتری
که اکنون خندان بود
چه استاد چه دیوانه
فارسی از پایانِ غرب یا آزاده
چه اورنگ و چه لاله
شعری از خود داشت
شاعرِ اشعار محبوبم 


that way it can be an ode to some of my favorite IC poets: Ostaad Saadat Noury, Divaneh, Persian westender, Azadeh Azad, Orang Gholikhani and Laleh Gilani.