چگونه انگیزه خیزش ملت را در مردم عوام بوجود میآورید؟


Share/Save/Bookmark

Dr. Mansur Rastani
by Dr. Mansur Rastani
30-Aug-2011
 

روشن است که موفقیت طرح گروه عقاب بر شرکت چند میلیونی مردم متکی است. بر این اساس, پرسشی که بن مایه طرح این حرکت را مورد سوال قرار میدهد از طرف این سایت به گروه عقاب ایران فرستاده شد. متن پرسش در ذیل آمده است.
خطاب به گروه نظامی و سیاسی عقاب ایران

گروه نظامی سیاسی عقاب ایران حدود دو سال است که از طرح براندازی رژیم اسلامی در ایران سخن میگوید و تنها استدلال شان هم اینستکه اگر ۸ میلیون ایرانی به خیابانها بریزند هیچ حکومتی و هیچ دولت خارجی نمیتواند جلوی آنها را بگیرد و حکومت دو روزه از هم میپاشد و بر اساس آن هم, روز رستاخیز (اول مهر ۱۳۹۰) را اعلام کرده اند.

مسلم است که اگر چنین جمعیتی به خیابان ها بریزد کار حکومت اسلامی درایران هم تمام خواهد بود. ولی شما چگونه میخواهید انگیزه بیرون آمدن را درمیان مردم عوام برای حمایت از جوانان مان بوجود آورید؟ چگونه میخواهید مردمی را که شبها ی خود را با تماشا کردن سریال های تلویزیونی سپری میکنند، مردمی که انگیزه ملی گرایی نداشته و روزهایشان را فقط در راه حفظ منافع شخصی خود میگذرانند و اصولا دارای هیچ نوع حس همدردی و فریاد رسی برای همنوعان خود قائل نیستند به خیابان ها بکشانید؟ چگونه میخواهید فاکتور ترس را از میان توده مردم بزدایید؟

طرح گروه شما وقتی میتوانست موفقیت آمیز باشد که مردم عادی انگیزه بیرون آمدن در خیابان ها و حمایت از جوانان ما را میداشتند، به عبارت دیگر گروه شما میبایستی در این دو سال گذشته برنامه های آموزشی مخصوصی را که توسط متخصصین و کارشناسان جهت ایجاد انگیزه های ملی گرایی و مشارکت های سیاسی در میان مردم انجام میشد تشکیل میداد تا بدین ترتیب مردم نه تنها راغب به بیرون آمدن از خانه های خود میشدند بلکه حمایت از جوانان را جز مسولیت و حقوق شهروندی خود میدانستند. درغیر اینصورت طرح شما چیزی بیش تر از آن طرح هخا نمی باشد که موجب کشتار بیشتری از جوانان ما خواهد گردید.

To see the video clip, click on the following link:


Share/Save/Bookmark

more from Dr. Mansur Rastani
 
Maryam Hojjat

Excellent & vital Advice

by Maryam Hojjat on

  Makes Sense. I feel sorry for Mr. Rouhani who does not listen to good advice.