لبنانی ها به این صورت با پول نفت ما زندگی میکنند

Dr. Mansur Rastani
by Dr. Mansur Rastani
10-Nov-2010
 

A video clip has been made on the Islamic Regime of Iran's financial, logestic, and military aids to Hezbollah in Lebanon, this video clip has been posted on youtube.

Iran Gives Hezbollah “Unlimited Budget” to Rebuild Lebanon

سوای کمکهای نقدی جمهوری اسلامی به کشورهاو سازمانهای حامی خود دولتمندان ایران اقدام به فرستادن وسایل نظامی و لجستیکی وبهداشتی و ساخت بیمارستانها در لبنان و کشورهای آمریکای جنوبی مینمایند

to watch the video clip click here:


Share/Save/Bookmark

more from Dr. Mansur Rastani
 
Sahameddin Ghiassi

ما خارجی پرست هستیم

Sahameddin Ghiassi


ما دوست عربان هستیم و مسلم تر از آنان و سخاوتمند تراز حاتم طایی شان؟