عباس جديدی نامردترين نامرد جهان


Share/Save/Bookmark

eshghi2
by eshghi2
15-Oct-2010
 

درتاريخ ما نام كشتی گيران همواره يادآور جوانمردی ،گذشت وفروتنی بوده است،هميشه استادان كشتی به عنوان اولين درس به شاگردان خود مردانگی وپشتيبانی از ضعيفان وستمديدگان راآموزش داده اند،بقول پوريای ولي:

مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده ای بگيری مردی

البته گاه شنيده ايم بعضی از كشتی گيران گمنام درجه سه برای از ميان بردن رقيب قوي تر از خوددست به نامردی زده اند،ولی همانها نيز هيچگاه به مردم عادی و ضعيف تر از خود ستم نكردند،اما عباس جديدی اولين كشتی گيری بود كه تصميم گرفت كه مقام نامردترين مرد جهان رااز آن خود كند.

از يكي از دوستانم در شهرداری تهران خبردارشدم كه عباس جديدی بعد از آن مقام دومی كشتی جهان به همراه برادرش علی رضا،پدرش وچند نوچه باند مافيائی زمين خوار تشكيل دادند،اولين قدم آنان غصب زمين يكی ازسرمايه داران فراري،گرفتن جواز ساخت ازشهرداری بوسيله پرداخت رشوه وساخت مجتمعی تجاری مسكونی در خيابان پيروزی تهران بود.گام بعدی او برجاگذاشتن ركوردی بزرگتر درنامردی بود،او كه در منطقه در جنوب شرق تهران فعاليت ميكند خانه های مستضعفان رابزور وتهديد با قيمتی كم خريده،نوسازی كرده و ميفروشد.

او بعد از مدتی به فكر مي افتد تا ركورد نامردترين نامردان جهان را شكسته ونامی برای خود دست وپا كند كه تا هزاران سال ديگر هم كسی نتواند اين ركورد رابشكند!!! در اين راستا او چند سالی است كه قبل خريدن خانه ای كلنگی ،تحقيقات ميكند تامطمئن شودهمسايه ديوار به ديوار آن خانه فردی بی دفاع باشد،كسی كه نه پول داشته باشد،نه پارتی ،سپس آن خانه كلنگی راخريده وهنگام گود برداری پی خانه همسايه بدبخت را نيز خالی كرده وخانه رابر سرش خراب می كند،سپس باتهديد آن بيچاره را به كلانتری برده واز او رضايت می گيرد،در آخر خانه همسايه بخت برگشته رابا قيمتی بسيار پايين از چنگش درآورده و،يك خانواده مستضعف رابی سرپناه می كند تا بر ثروت كثيف خود بيفزايد... بنابراين جای آنست كه نام ايشان به عنوان نامردترين نامرد روزگار ثبت گردد.


Share/Save/Bookmark

Recently by eshghi2CommentsDate
اين چه شريست دوباره كه بر اين بوم افتاد
2
Feb 17, 2012
حج
5
Feb 12, 2012
ملای بيهوده گو
3
Feb 06, 2012
more from eshghi2
 
eshghi2

.  

by eshghi2 on

.

 


eshghi2

یکی سَرٍکاَرت گذاشته!

eshghi2


  آقای نادر ونكی ،

برايت متاسفم كه تااين اندازه ساده هستی ! اين داستان نيست كه بافته ام،پرونده زمين خواری او(سه راه سليمانيه،خ  پيروزي)هنوز باز است،اگرچه او به زور پول و پارتی آنرا راكد نگه داشته، درباره خراب كردن خانه های مردم و خريد زمين آن به بهای بسيار پايين ياشراكت در ساخت نيز چندين پرونده شكايت در دادسرا وجود دارد كه بدبختانه بوسيله رشوه خوران او راكد مانده...بجای جواب دادن به من از يكی از آشنايانت در كلانتری های آن منطقه،دادسرا يا شهرداري(اگر كسی رامی شناسی )سوال كن(همه حته آبدارچی های آن نهادها نيز می دانند!)


پندارنیک

Any proof...

by پندارنیک on

...For these allegations?


Nader Vanaki

eshgi2 یکی سرکارت گذاشته

Nader Vanaki


بعد از اینکه مدال برد حدود دوازد سیزده سال پیش، مرحوم دکتر نوربخش جند صد میلیونی بهش داد که با اون پول اون زمین رو خرید.  تمامی این داستان ها که بافتی کشکه.  یکی سَرٍکاَرت گذاشته.

Ali P.

???

by Ali P. on

"Who is eshghi2, and how does he know all this," foozools ask.


mahmoudg

This "devolution" was more for settling scores

by mahmoudg on

from its inception this dreadful devolution was for settling personal vendettas.  Every well off or semi-well off familly has a story like this.  We let loose on our society people who were not only not educated, but were de-educated by the tenets of Islam.  Hence, bullying, murder, theivery, rape, etc. all were gifts of this Arab Cult we call Islam to our ancient society.  Well, Iranians, you deserved what you got for taking your eye off the ball and decide to go the route of Islam.


comrade

"That can not be found before IRI/ IRR inception."?!!

by comrade on

IRI is responsible for many crimes, and wrongdoings. Our selective memory is not one of them.

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.

 


Maryam Hojjat

Such Animals exist among IRR/IRI Thugs

by Maryam Hojjat on

That can not be found before IRI/ IRR inception.  These are all characteristic of Islam e Nab e Mohamadi which Iranians are paying for it for the past 1400 years.  Wake up IRanians, It is about time!