جاويد ايران

eshghi2
by eshghi2
25-Aug-2011
 

هزاران آريو برزن در ايران
به هر كوی و به هر برزن خرامان

همه از جان گذشته بهر ميهن
همه جنگنده همچون نره شيران

كجا دشمن تواند پا گذارد
بر اين دشت طلائی سهل و آسان؟

هنوز از پشت رستم در هياهو
هزاران جنگجو در زابلستان

توانی ديد نسل توس و گودرز
نگه گر بفكنی سوی خراسان

به آذربايگان با دست مردان
هنوز آن آتش نيكو فروزان

به ايلام وبه خوزستان نگه كن
وفاداری به هر سيما نمايان

چو ببر مازنی آيد به غرش
شود جنگی ترين دشمن هراسان

نويسد بارديگر دست تاريخ
وفاداری شيران لرستان

مرا آن مهر فرهادست در دل
كنم حك نام ايران در كهستان

چه شد مقدونی و تاتار و عثمان
كجا يابی نشان از نام توران؟

همه نابود و ايران مانده برجای
نثار نام پاكش ميكنم جان

دوباره در فراز آيد بزودی
درفش كاويان چون هور رخشان

بيا عشقی دوم جان فدا كن
كه جاويدان بماند نام ايران

عشقی دوم


Share/Save/Bookmark

Recently by eshghi2CommentsDate
اين چه شريست دوباره كه بر اين بوم افتاد
2
Feb 17, 2012
حج
5
Feb 12, 2012
ملای بيهوده گو
3
Feb 06, 2012
more from eshghi2
 
eshghi2

پاييز آريا

eshghi2


گل شده پژمرده و بلبل به سوگش داغدار  گشته بوم آريا پاييز در فصل بهار

 بلبل و كبك و قناری جمله از غم در سكوت  هرطرف آيد بگوش آواز جغد از شاخسار

 سينه آهو شده زخمی به چنگال شغال  خر به شادی می چرد چون آهوان در سبزه زار 

 گشته دشت آريا پامال تازی اشتران  خون انسان شد عجين با خون انسان الحمار

 تاكنون دانسته ای اين نكته راای هوشيار  گر شوی خرمی شود بر پشت تو ملا سوار

 لشگر جهل و تباهی كشور ايران گرفت  رستمی بايد كنون يا روی تن اسفنديار

 تير آرش رفت تامرز تباهی صلح چيست؟  جنگجويی بايد اكنون همچنان سام سوار

 كشور شعر وگل و بلبل دگر برباد رفت  بلبلش خفاش و شعرش ناله و گل گشته دار


eshghi2

سپاسگذارم،

eshghi2


سپاسگذارم، پاينده ايران

 


Anahid Hojjati

Nice poem

by Anahid Hojjati on

It is a beautiful poem and it rhymes and everything. There is only one problem with this poem.  Acording to this poem, the men of Iran are being very brave fighting the regime. That is not what I see. Sure there are some men who are opposing the regime but not quite enough. We need more.


All-Iranians

هزاران آ فرین

All-Iranians


هزاران آ فرین بر عشقی_  ما
که عشق او به ایران ست هو یدا