پاييزآريا

eshghi2
by eshghi2
20-Jan-2012
 

 

سينه آهو شده زخمی به چنگال شغال

خر به شادی می چرد چون آهوان در سبزه زار

گشته دشت آريا پامال تازی اشتران

خون انسان شد عجين با خون انسان الحمار

تاكنون دانسته ای اين نكته راای هوشيار

گر شوی خرمی شود بر پشت تو ملا سوار

لشگر جهل و تباهی كشور ايران گرفت

 رستمی بايد كنون يا روی تن اسفنديار

تير آرش رفت تامرز تباهی صلح چيست؟

 جنگجويی بايد اكنون همچنان سام سوار

كشور شعر وگل و بلبل دگر برباد رفت

 بلبلش خفاش و شعرش ناله و گل گشته دار


Share/Save/Bookmark

Recently by eshghi2CommentsDate
اين چه شريست دوباره كه بر اين بوم افتاد
2
Feb 17, 2012
حج
5
Feb 12, 2012
ملای بيهوده گو
3
Feb 06, 2012
more from eshghi2
 
divaneh

لشگر جهل و تباهی كشور ايران گرفت

divaneh


بسیار زیبا سرودید. نمی دانم چگونه این شعر را ندیده بودم. اگر شانس بیاوریم این لشگر را جهلش از بین خواهد برد.


Jeesh Daram

...

by Jeesh Daram on

آمیرزا،  بسیار عالی سرودید و سبک شما درست بمانند منوچهری دامغانی است.  امیدوارم یک شعر هم بهمین سبک در مورد زیبایی های طبیعت بسرائید، مخصوصا در حوالی عید نوروز.  خسته شدیم از بسکه مطالب چرت و پرت و بی سرو ته و غم انگیز در این بلاگها خواندیم