تاج شيران

eshghi2
by eshghi2
27-Jan-2012
 

گفته هابد گشت و بد پندارها
شد جهان بركام بد كردارها

هر طرف غوغايی از مردم ولی
جملگی خوابند اين بيدارها

هوشياران پاسبانی می كنند؟
خويشتن مستند اين هوشيارها

همچو سيب سرخ در پاييز باغ
گلرخان نوجوان بر دارها

اهرمن باجادويی اينك گذاشت
تاج شيران برسر كفتارها

عشقی دوم بدنبال گل است
گو نمی بينی بغير از خارها


Share/Save/Bookmark

Recently by eshghi2CommentsDate
اين چه شريست دوباره كه بر اين بوم افتاد
2
Feb 17, 2012
حج
5
Feb 12, 2012
ملای بيهوده گو
3
Feb 06, 2012
more from eshghi2