اکبر شاه


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
20-Apr-2011
 

این دیگر شده عادت ثانویه در ایران. پس از اینکه اَعمال قدر قدرت صاحب مال و جان ایرانیان کارد را به استخوان میرساند، کاشف به عمل می آید که اطرافیان به طرف دروغ میگفته و اطلاعات صحیح را از او پنهان میداشته اند.

به همین صورت است با نظام پر برکت و دومین خلیفۀ آن، آسید علی آقا رهبر، که قرار است " نایب امام زمان " تشریف داشته باشند و بالطبع واقف به جزئیات امور در هر دو دنیا.

در سخنانی بتازگی منتشر شده، علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی، بله همان که پشت اکثر شامورتی بازیهای نظام پر برکت مانند به تخت نشاندن آسید علی آقا رهبر و " اصلاح طلب " بازیها بوده و هست و پدر ته تغاری است که جدیداً برای ابتیاع مدرک دکترا، چپاندندش تو آکسفورد، گفته:

"ایشان [ آسید علی آقا رهبر] حتماً راضی نیستند. اصلاً دلشان به این کارها رضایت نمی‌دهد. منتها آنها به گونه‌ای هستند که همین کارهای بد را که می‌کنند، در گزارش‌ها به گونه‌ای می‌نویسند که اتهام می‌زنند و می‌گویند فلانی فلان کار را کرده بود و ما از ولایت دفاع کردیم. یعنی حرف‌های دروغ می‌زنند".

حرفهای جالب دیگری هم راجع به کلاهی که روسها سرشان گذاشته اند و " دروغ " گویی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و برنامه غیرقانونی تسلیحات هسته ای و دیگر امور زده است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

تذکری ملوکانه!!

Demo


مگر رضا خان خوار نگشت؟ مگر محمد رضا تار و مار نگشت؟ مگر آریل شارون تبدیل به خار و خاشاک نگشت؟ مگر خمینی مجبور به نوشیدن جام زهر مار نگشت؟ مگر صدام از گریبان آویزان نگشت؟ مگر رونالد ریگان تبدیل به علف هرزه نگشت؟ مگر لغت <مگر> فقط و فقط با جابجایی یک حرف آن تبدیل به <مرگ> نگشت؟ پس چه مسخره از این بیشتر که اکبر فاسد چند صباحی به خیال خود شاه بگشت و خامنه ای به گمان واهی خود نماینده خالقی در زمین بگشت که حتی لحظه ای از حسابرسی به اعمال یک یک بندگان خود غافل نگشت!!!


Maryam Hojjat

Rafsanjani is a FOX who

by Maryam Hojjat on

Must be tried in Free IRAN for his Crimes & plundering of Iranians.