اتحاد اعراب و ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
21-Apr-2011
 

اگرچه نظام پر برکت در همه عرصه های داخلی و خارجی با شکست روبرو شده ولیکن به یک موفقیت انکار ناپذیر دست پیدا کرده است.

به عبارت دیگر، وضع اسفبار داخلی منجمله اقتصاد به گل نشستۀ " مال خر "، گسترش و ترغیب توحش اسلامیستی ، عدم امنیت مالی و جانی شهروندان ایران، تبعیض قانونی جنسی و عقیدتی و از دست دادن منافع درازمدت ملی ایران در دریای مازندران و خلیج فارس، تا انزوای بین المللی بدلیل تروریست پروری، دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و برنامه غیرقانونی تسلیحات هسته ای همه منتج به یک دست آورد شده است.

در رویارویی با نظام پر برکت، از شیخ الازهر گرفته تا همۀ همسایگان در خلیج فارس و دیگر کشورهای عرب زبان، اتحادی کم نظیر ایجاد شده که بسیار بر اتحاد آنان در نزاع ارضی بین فلسطینیان با اسرائیل میچربد.

آیا زمان آن نرسیده تا پیش از آنکه این بختک مسلح به سلاح هسته ای گردد و/یا برادران عرب مجبور به واکنش عملی شوند، با اعمال تحریم همه جانبه اقتصادی که شامل نفت میشود، دشمن مشترک اعراب و ایرانیان، نظام پر برکت، را به زانو درآورده و به ایرانیان کمک شود تا آنرا بازنشسته کنند؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
mahmoudg

Utopia

by mahmoudg on

I see Iran as a Utopia the day it sidelines for good, the religion of Islam and although would live in harmony with its neighbors, but would announce to the world that it has nothing to do with the Arabs of the Saudi Peninsula.


Maryam Hojjat

Yes, Sanction on OIL can do It

by Maryam Hojjat on

Very nice blog, Fred.  Thanks.