پریوش؛ جاسوس انگلستان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
16-May-2011
 

هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن، هان!

کم نبوده اند ایرانیان مقیم خارجی که با بهانه های گونه گون با نظام پر برکت همکاری و یا برایش خوش رقصی کرده اند.

عده ای تحت لوای " ضد امپریالیسم " و گروهی بدلیل خاطر خواه یهود ستیزی وحوش اسلامیست شدن و تعدادی برای باز پس گیری ملکی و خارج کردن قالیچه ای و بعضی برای اضافه کردن به ارقام بانکی و چند رأسی هم برای مسافرت "مجانی " به ایران و تجدید دیدار با خویشان و آشنایان.

ولی، به شهادت تاریخ، ایندست خوش رقصی و دلبری برای وحوش اسلامیست چندان عاقبت خوشی ندارد، لیست آنهاییکه این حقیقت را تجربه کرده اند بسیار بلند بالا است.

چندی پیش خبر دستگیری یکی از ایندست آدمها که در دعوا بین باند های وحوش اسلامیست توسط باند رقیب دستگیر شده بود منتشر شد.

پریوش خانوم سطوتی، همسر شادروان دکتر حسین فاطمی، وزیر امور خارجۀ مرحوم مصدق که بد طوری سر پیری برای باند "رئیس جمهور " خوش رقصی و معرکه گیری میکرد، حالا وصله جاسوسی برای انگلیسی ها را هم بهش چسباندند.

به عبارت دیگر؛ بازی اشکنک داره ، سر شکستنک داره.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Fred, You Caught her

by Maryam Hojjat on

Thanks.  great news & shame on her after all she used to be Dr. Fatemi's Wife.