آمنه؛ زیباترین زن ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
31-Jul-2011
 

پیش از این در بلاگی نوشته بودم:

"یک مرد وحشی بر صورت دختری که خبر مرگش دوست داشته و تقاضای ازدواج او را رد کرده بوده اسید پاشیده. وحوش اسلامیست میگویند:

" حکم در وهله اول توسط خود آمنه و در صورت امتناع وی توسط متخصصان انجام مي‌شود و دقت کافی مي‌شود تا ضایعاتی بیشتر از آنچه به قربانی وارد شده نصیب متهم حادثه نشود."

خبر خوش آنکه انسانیت و منش انساندوست ذاتی ایرانی بر حس قوی انتقام جویی و توحش ذاتی تجویزی اسلامیستی غلبه کرد.

ساعاتی پیش از اینکه حکم وحشیانۀ قصاص از طریق چکاندن اسید در چشمان محکوم به اجرا درآید؛ توحشی که اجرای آنرا اعلام نکرده بودند، بانو آمنه بهرامی آن وحشی را بخشید.

تصدق سر نظام پربرکت و توحش ذاتی اسلامیستها؛ در سی و سه سال گذشته جامعۀ ایران گامهای بلندی بسوی قسی القلب شدن تمام عیار برداشته است. کم نیستند آنانی که لحظه شماری میکنند تا زمانش برسد و از ظالمان اسلامیست انتقام بگیرند.

کاری که این ایراندخت کرد؛ سرمشقی است برای همه و راه فرار از دور باطل "میکشم میکشم، آنکه برادرم کشت."

آمنه هیچگاه به این زیبایی نبوده که اکنون هست و به چشم من امروز زیباترین زن ایران است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
HHH

Just Wondering.......

by HHH on

When Israelis shoot a 5 year old boy in his father's arms that is not "Tavahosh" or barbaric, when the Blackwater animals massacre a car full of women and children that is not "Tavahosh", but when an eye for an eye penalty is given to an animal who destroyed a young girl's life forever by blinding and disfiguring her........ then that's "Tavahosh"?!!!

Your none-stop anti-Islam pro-Israeli propaganda is disgusting. I was hoping you had learned a lesson from Norway massacre but you haven't. Haters like you are all the same, no matter If they're Christian, Muslim or Jew.


Tavana

ماه نور و برکت مبارک

Tavana


مرد وحشی؟ خبر مرگش؟ وحوش اسلامیست؟ انسانیت و منش انساندوست ذاتی ایرانی؟ انتقام جویی و توحش ذاتی تجویزی اسلامیستی؟ حکم وحشیانۀ قصاص؟ توحش ذاتی اسلامیستها؟ در سی و سه سال گذشته جامعۀ ایران گامهای بلندی بسوی قسی القلب شدن تمام عیار برداشته است؟ ظالمان اسلامیست؟ ایراندخت؟ آمنه هیچگاه به این زیبایی نبوده که اکنون هست و به چشم من امروز زیباترین زن ایران است؟
واقعأ اگر * انسانیت و منش انساندوست ذاتی ایرانی؟؟؟* نبود چگونه میشد پاشیدن ۲ بار در روز انشاهای اسیدی و زهر اگین یک فرد را از صفحه نمایش آنها در کامپیوتر بر روی صورت بیننده تحمل کرد؟
♥♥ آیا حال بهتر نیست آن مرد وحشی ایرانیگری خود را به اثبات کرده و برای اینکه بصورت خوشگلترین مرد ایران در آید با زیباترین زن ایران، آمنه، ازدواج کند؟ عجیب است که فرد جون یادش رفت چند تا فحش و دری وری نثار اسم آمنه، نام مادر محمد پیامبر اسلام، نماید! نشانه دیگر از وقار سالاری ایرانی!!!مرحبا ای ایرانمرد!!!
ماه نور و برکت مبارک بر جمیع مخلصین و پیروان راه حق و حقیقت


پندارنیک

Just sayin'

by پندارنیک on

How would any of us have reacted to this (good) news, had we known that the victim was indeed coerced to forgive her attacker? 

And how do you like your judicial system work for you? Should the victim(s) remain in the centre of the case and act as (a) decider(s), or do you prefer that the prosecutor take over the case with no major role for the victim(s)?

I wish dear Fred decided to open some debates on those issues before the South Africans land in Tehran.................