آمنه سواری


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
05-Aug-2011
 

لُب کلام یادداشت سید محمد خاتمی به بهانۀ آمنه بهرامی :

"آیا در عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی نیز نمی توان از آمنه آموخت و بحران را با آرامش و تنش را با احترام به یکدیگر و پاس داشت حق و حرمت انسان و دوری از غرور – بخصوص آنان که قدرت بیشتری دارند – سودا کرد؟"

به عبارت دیگر؛ پس از آن درخواست "عفو " از خدایگان امام علی آقا رهبر برای ظلمی که ملت به او کرده، این دومین بار در چند ماه اخیر است که نماد "اصلاح طلبان " از همان دست خدمات برای حفظ نظام پربرکت میکند.

توقعی که خاتمی در این چارچوب در "عرصه زندگی سیاسی " ایران دارد؛ عین این میماند که آمنه با علم به اینکه اسید پاش وحشی (نظام پر برکت) به توحشش (سرکوب مردم) افتخار میکند و آنرا ادامه میدهد(اعدام و شکنجه و کهریزک کاری)؛ او را ببخشد، درک و پاس بدارد.

طفلک کشته مرده های خارج نشین خاتمی که برایش یقه جر میدادند. حالا باید نظاره گر سواری گرفتن "رهبر اصلاحات " از فاجعه و بزرگواری آمنه به نفع وحوش اسلامیست هم صنف باشند و جز فرصت های سوخته و مشتی توهمات "اصلاح پذیر " بودن وحوش، چیزی هم برای آنهمه ابراز عشق و علاقه گیرشون نیامده.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Khatami is a mMozdour e Pofuze who

by Maryam Hojjat on

opens his dirty mouth once a while to show his loyality to the valyate vaghih.