خبر خوش علمی ایران

Fred
by Fred
08-Aug-2011
 

این خبر خوش را بخوانید:

"حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه رئیس جدید مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران گفت:

فلسفه اسلامی باید مبنای علوم انسانی و طبیعیات باشد. نمی‌شود مبنای علوم انسانی اسلامی باشد و مبنای طبیعیات سکولار باشد."

به عبارت دیگر؛ علوم انسانی که به فرمان خدایگان امام علی آقا رهبر ذبح شده که هیچ؛ علوم "طبیعیات " هم سلاخی و مثلاً علم شفا بخش روزه جایگزین علوم منحط غربی خواهد شد.

بزودی علی میماند و حوضش و صدالبته "فلسفۀ اسلامی" که از قرار همه علوم را در حیطه خود دارد.

راستی؛ علوم بمب اتم سازی و موشک بازی را چه شود؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Atomic sience is good for ISLAMIST who

by Maryam Hojjat on

wants to make whole world Moslem.