خبرنگار نمونه

Fred
by Fred
08-Aug-2011
 

" فرماندار رفسنجان؛ سيف‌الله امينی‌زاده، صبح امروز در جمع خبرنگاران با تبريك روز خبرنگار اظهار داشت:

خبرنگار تا جايی كه امكان دارد، بايد عيب‌ها را بپوشاند و جلوی ضربه زدن به ديگران را بگيرد.

زدودن نااميدی و پروراندن ايمان در ذهن مردم نسبت به خدمات مسئولان از ويژگي‌هاي بارز يك خبرنگار است."

به عبارت دیگر؛ در قاموس وحوش اسلامیست نه تنها "ندانستن حق مردم است"؛ بل، در مورد "خدمات مسئولان " سر مردم را شیره مالیدن از "ویژگیهای بارز یک خبرنگار" میباشد. شتر دیدی ندیدی؛ شعار ایندست خبرنگاران است.

تبریک

پ.ن. بی زحمت آنهمه روزنامه و خبرنگار مانند احمد زیدآبادی، بهمن احمدی امویی، عیسی سحرخیز و ... را که تو سویت های مجلل زندانها دارید همراه با مشت و مال مخصوص پذیرایی میکنید؛ آزاد فرمایید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

ONLY continue to FOOL IRANIANS & the WORLD

by Maryam Hojjat on

As 33 years.