تجاوزگران جنسی ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
12-Aug-2011
 

گرچه نظام پربرکت زور زد تا قربانیان را مقصر جلوه دهد؛ ولیکن انعکاس گستردۀ خبر تجاوز گروهی در باغ خمینی آن نقشه را بر آب کرد.

قرار شده فعلاً پس از "دادگاه " دو روزه؛ چهار نفر را از جرثقیل در ملاء عام آویزان کنند.

در اینکه آنهایی که به مهمانی خانوادگی که چند زن و شوهر و خواهر و برادر دور هم جمع شده بودند حمله کرده و مرتکب آن جنایت هولناک شده اند و باید مجازات شوند کوچکترین شکی وجود ندارد.

ولیکن؛ این تجاوزگران جنسی دست پرودۀ فرهنگ رواج خشونت نظام پربرکت هستند و برای این جنایت هم بنابر گزارش مسئولین از عناوین متداول مأمورین مانند "حاجی، سید، برادر و ..." استفاده کرده اند؛ بنابراین کار از جای دیگری لنگ است.

سئوال:

آیا سی و سه سال خشونت مقدس نظام پربرکت که شامل همه نوع تجاوز به حقوق اساسی و لایتجزای بشر منجمله تجاوز جنسی مأمورین به مرد، زن و کودک ایرانی میشود؛ در سرایت خشونت به بطن جامعه نقشی نداشته است؟

آیا ایندست "دادگاه ها " تجاوز به عدالت و حقوق بنیادین همه منجمله این تجاوزگران نمیباشد؟

آیا اعدام بس نیست؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred