آیین دروغگویان

Fred
by Fred
07-Sep-2011
 

محض اطلاع آندسته از ایرانیانی که هنوز در افکار باطل و آداب و به قول عبید "مذهب منسوخ" گرفتارند؛ "تحقیق" آیت الله العظمی سبحانی درباره تقیّه (دروغگویی) منتشر شد.

" معظم‌له در این تحقیق، نظر فقهای اسلام درباره تقیه مسلمان از مسلمان دیگر را مورد بررسی قرار داده‌اند؛ این که آیا تقیه مسلمان از مسلمان، مثل تقیه مسلمان از کافر جایز است یا خیر؟

ضرت آیت‌الله سبحانی در پایان این پژوهش نتیجه می‌گیرند که تقیه، مخصوص به پرهیز از شر کافران نیست، بلکه دایره آن، مسلمانان ستمگر را نیز در بر می‌گیرد."

به عبارت دیگر؛ در تقابل با آن دعای مذهب منسوخ در مورد حفاظت از سه آفت دروغ و دشمن و خشکسالی، در دایره مذهب مختار، دروعگویی "کافر " و "مسلمان " ندارد .

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred