دستگیری زن لُخت در حمام منزل ٢؛

Fred
by Fred
22-Dec-2011
 

پیشتر راجع به دستگیری مادر کوهیار گودرزی، بانو پروین مخترع، در حال استحمام در منزلش توسط چهار رأس وحشی نرینۀ اسلامیست چند سطری تقدیم شده بود.

بله کوهیار هنوز در یکی از سویت­های مجهّز وحوش در حال استراحت است و لابد مشت و مال مرسوم اسلامیستها  را هم نوش جان میکند و همه هم بخاطر دفاع از حقوق بشر.

حالا خبر میرسد که بانو پروین مخترع که به جرم انجام مصاحبه در دفاع از پسرش پنج ماه در زندان کرمان مهمان وحوش بوده؛ دیروز با صدور حکمی از سوی دادگاه انقلاب شهر کرمان به تحمل بیست و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است و یک پرونده "توهین به مقام رهبری" هم دارد که بعداً به حسابش خواهند رسید.

تک تک وحوش اسلامیست؛ "اصلاح طلب" و غیره بدانند که ایندست ظلم بی امان به ایرانیان عاقبت ندارد و شخص خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر متهم  ردیف اول اینهمه ددمنشی علیه ایرانیان است.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Rahbar is doomed

by Maryam Hojjat on

Soon.  I can not wait to see his demise + his cult demise.