باربی خوشگله و سارا زشته

Fred
by Fred
17-Jan-2012
 

حرف راست را باید از بچه شنید.

"پلیس ایران به منظور مقابله با آنچه جنگ نرم غرب خوانده می شود، فروش عروسکهای باربی را ممنوع کرد.

مقامهای ایران کوشیده اند یک جفت عروسکی داخلی به نام دارا و سارا را جایگزین باربی کنند، ولی تاکنون موفقیت بسیار محدودی داشته اند.

یک مادر ۳۸ ساله به نام فرناز به خبرگزاری رویترز گفته است: "دخترم باربی را ترجیح می دهد و می گوید دارا و سارا زشت و چاق هستند.

منتقدان می گویند که عروسک باربی شیوه زندگی غربی را در میان کودکان ایرانی ترویج می دهد و آنها را از ارزشهای اسلامی دور می کند. "

به عبارت دیگر؛ هرچه نظام پربرکت مسلمین زور میزند که تمایل ایرانیان را از ارزشهای نهادینه در شیوه زندگی ایرانی دور کند تیرش مرتباً به سنگ میخورد.

ایرانی از بچگی هم دوستدار زیبایی، آزادی و آزادگی و جنس مرغوب میباشد و از زشتی، پلشتی روش زندگی بدوی و توسر خوری و اجناس بنجل بیزار.

ساده ترین شاهد مدعا همین محبوبیت عروسک سرزندۀ باربی آمریکایی در تقابل با سارای اسیر و لحاف-پیچ شدۀ ایکبیری ساخت چین است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Faramarz

I know why they are not here

by Faramarz on

They are mourning the loss of their Barbie and Ken dolls!

They don't like Sara and Dara either!


Roozbeh_Gilani

Re: "Where are ..."

by Roozbeh_Gilani on

They are here


Harpi-Eagle

Where are ...

by Harpi-Eagle on

Tavana, Pendar and Mamoor?  Are they taking a vacation from their job in the Eeezlamic Republic Propoganda Ministry?  No comments on how Sara and her Eeezlamic Hejab makes us closer to our Palestinian brothers and sisters?  And how Barbie is a conspiracy of Israel, US and UK?!!  LOL

Payandeh Iran, our Ahuraie Fatherland


Maryam Hojjat

Weel said Point

by Maryam Hojjat on

They are approaching their demise.