فروغ فرخزاد و پرویز ثابتی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
27-Feb-2012
 

آقای بهرام مشیری:

"در موضوع مربوط به این ثابتی ملعون، در واقع، [محمد] ارسی دوست ما، من امشب ازش میپرسم، گفت آقا، جامعۀ بهایی باید از این آقا (ثابتی) فاصله بگیره، ضمن احترام به جامعۀ بهایی. ..."

آنانی که با وسعت، عمق، تنوع دانش و دانسته ها، ایراندوستی و از همه مهمتر، انسانیت و آزادگی آقای مشیری آشنا هستند، میدانند که بیش از هر چیز دیگر، او پایبند و شیفتۀ حقیقت و منطق است و سالهاست که راجع به انواع مغالطات نکات ظریفی را مطرح میکند.

به همین دلیل، به چالش نکشیدن یکی دیگر از مغالطات آقای ارسی مبنی بر اینکه " جامعۀ بهایی باید از این آقا (پرویز ثابتی) فاصله بگیره" باعث تعجب است.

این مغلطه درست عین این میماند که مبنا را بر آن گذاشت که آقای ارسی و همه آنانی که خود را چپ معرفی میکنند با همۀ اعمال تک تک مجرمان منسوب به چپ، که تعدادشان هم کم نیست، همواره همفکر و رأی بوده و اکنون زمان آن رسیده که باید از آنان فاصله بگیرند.

مطمئناً آقای مشیری میدانند که چند مغلطه دیگر هم در فرمایشات آقای ارسی وجود دارد.

آقای ارسی در مورد بهایی بودن فروغ فرخزاد و خانوادۀ او هم حرفهایی زدند، که آقای مشیری گفتند در این مورد اطلاعی نداشته و باید تحقیق کنند.

تبریک

پ.ن. نا گفته پیداست سابقه آقای ارسی نشانگر آزادیخواهی و انسانیت اوست و آن فرصت طلبانی که در راسته دفاع از استبداد مطبوع خود در پی ضربه زدن به شخصیت او هستند حتماً دست خالی خواهند ماند.

بحث بر سر لغزش بدلیل قابل درک عصبانیت از انکار ستم های رژیم پیشین از سوی مقام بسیار ارشد عامل سرکوب، ساواک میباشد.

باید بسیار مراقب بود که این لغزشها زیر سبیلی رد نشوند که بد عاقبت خواهند بود.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Siavash300

Unity between all oppositions against criminal mullahs

by Siavash300 on

All opposition should be united against Islamic criminal gang who occupied our country for last 32 years. The stinky rag heads tortured, imprisonment and murdered the best of our youths such as Sohrab, Neda and Taraneh Mousavi. Needless to say our virgin sisters had been raped the night before their execution. Bahaii community has also been oppressed by stinky mullahs for last 3 decades. The alliance of Bahaii with Israel aiong with Iranian people is necessart for overthrowing stinky mullahs and sending them all to dumpster of history. 

PAYANDEH OUR ARYAN LAND IRAN 


Nader Vanaki

آقای ارسی و آقای فِرِدی

Nader Vanaki


این همه چپ و به راست بافتی و من حسابی گیج شدم.  حالا ثابتی بعد از سی و دو سال شروع به صحبت کرده بزاریم حرفش رو بزنه.  حالا مگه کی مونده که میخوای محاکمه کنی؟  یک نفر هم بیاد از اون دوران حرفاش رو بزنه و اظهارات ثابتی رو به چالش بکشه.  از بسکه ما ملّت به چپ و راست میزنیم و حواله میدیم اصل مطلب را گُم می کنیم.


پندارنیک

........

by پندارنیک on

آنچه که جامعه شریف بهایی باید از آن فاصله بگیرد اسرائیل است...........