قصیده‌ ی ایران من


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
29-Jul-2009
 

قصیده‌ ی ایران من

من کجا ی این جها ن را دوست دارم
من کد ا مین مرد ما ن را دوست دارم
دوستان و دود ما ن را دوست دارم
جاودا ن ، آزاد گا ن را دوست دارم
من وطن را ، آشیا ن را دوست دارم
من در آ نجا بس مکا ن را دوست دارم
ازهرند و از سهند و تا نهاو ند
ازکرج ، از اوج توچال ، تا دماوند
از ا را ک  و از نطنز و یزد و تبر یز
تا درون خا نه ها ی خشت نیر یز
ازمزار کوروش واز پایگاه تخت جمشید
تا به کنگاور کنار معبدافسانه ناهید
یا زنیشابوروقوچان تاانارستا ن ساوه
وز ره پرپيچ وخم روی کتل سوی گناوه
از بر دروازه ی قرآن شیر ا ز
تا به  دزفول و سنند ج  تا به اهواز
از کران  لنگه ، تا قلب  لرستان
یا ز تهران تا به  ساری ، تا گلستا ن
از مغا ن  و گنبد و از دشت میشا ن
تا میا ن کو چه ‌های تنگ  کا شا ن
از شمیرا ن ، تا به  چا رباغ سپا ها ن
از میا نه ،  تا  درون  باغ  ما ها ن
از جوار جنگل نور ، خط سا‌حل در شما ل
تا به دروس و به قلهک ، باغچه ‌های کوی یخچا ل
همره کوچ عشا یر ، از طریق چارمحا ل
تا ابرقو در کنار و زیر آن سرو کهنسا ل 
از ره میدان شوش تا زا د گاه شیخ رازی
شهر ری ، یعنی هما ن منزلگه دا نا ی ما ضی
یا ز گوشه گوشه های باغ انگوری اوشا ن
تا به زیر شاخه ‌ی زیتون ، مسیر را ه لوشا ن
یا که از توس ، سوی فردوس  تا گنا با د
تا به آ بادا ن ،  کنا ر نخل ‌های احمد آ با د
از سمنگا ن تا کناره ، راه چا لو س
از ورای صخره ها وجلگه ‌ها ی سبز زا گر و س
تا به زیر آ سمان پرستاره ، شهرکرما ن
یا بسوی تپه ‌ها ی نفتی مسجد سلیما ن
من کجای این جها ن را دوست دارم
من وطن را ، آشیا ن را دوست دارم
منوچهر سعا دت نوری


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
Azarin Sadegh

Homesickness

by Azarin Sadegh on

Somehow, reading your poem, made me homesick, because I realized that there are so many places in Iran that I haven't visited yet, and I might never be able to see (for so many different resaons).

Thank you for posting your moving poem! Azarin


IRANdokht

beautiful

by IRANdokht on

Thank you for sharing yoru beautiful poem. You expressed your love of Iran, your bond with other Iranians and the sense of belonging that most of us share, so well.

Excellent work!

IRANdokht


Ladan Farhangi

یکی ازبهترین سروده ها‌

Ladan Farhangi


 قصیده‌ ی ایران من  یکی ازبهترین سروده ها‌ در بسترفرهنگ و ادبيات ايران است. مرحبا برسراینده


Ladan Farhangi

Excellent Patriotic Poem

by Ladan Farhangi on

It is so  thoughtful and beautiful; it is an excellent patriotic poem. Thank you for sharing.


M. Saadat Noury

Poem of My Iran

by M. Saadat Noury on

Here is a link to the English Version of the Poem of my Iran.