بهترین حرف ، بهترین راه

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
23-Sep-2011
 

 

 

 حیرت نسل بشر ، د ر بستر آ غا ز تا پا یا ن
از پس ا مروز ، فرد ا ‌ها  چه  زا ید بود

بهترین حرف دل ا نسان درین ‌توفنده‌ ها  دوران
" د وست دارم درکنارت" تا که با ید بود

بهترین حرفی که بردل خوش نشیند همچنا ن
"دوست می دارم ترا"هرجا،  که  شا ید بود

بس زوا ل حرف ها دارد دل_ چر خ زما ن
حرف عشق پا یند ه است و مرده نا ید* بود

نفرت و کین است ، خلاف_ مذهب آ زا د گا ن
عشق آن آ ئین که یزدان را خوش آ ید بود

بهترین را ه تمام عمرا نسا ن حد یک ا یما ن
"عشق ورزید ن" که با آن ، زند ه با ید بود

دکتر منوچهر سعادت نوری
Montreal/ 06-21-2005

  * با الهام از مولوی که چنین سرود

در عشق زنده باید کز مرده هیچ نآید

 بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
All-Iranians

It is true; thanks

by All-Iranians on

نفرت و کین است ، خلاف_ مذهب آ زا د گا ن
عشق آن آ ئین که یزدان را خوش آ ید بود


M. Saadat Noury

ترانه ی عشق با اجرای گوگوش

M. Saadat Noury


همه ی ایرانیان گرامی

با سپاس و در پاسخ،  ترانه ی عشق با اجرای گوگوش تقدیم می شود

//www.youtube.com/watch?v=XHde7Rugr0c


All-Iranians

بهترین حرف : درازیعمرانسان

All-IraniansM. Saadat Noury

دیوانه ی فرزانه

M. Saadat Noury


با سپاس و در پاسخ، باید یادآور شد که مولوی هم براین باورست که از مرده هیچ کار بر نمی آید:
 
در عشق زنده باید کز مرده هیچ ناید
دانی که کیست زنده آن کو ز عشق زاید


divaneh

استاد سعادت نوری گرامی

divaneh


با سپاس از این شعر زیبا و پر معنی. در مورد مولوی اما باید بگویم که برای خودش گفته. همانگونه که مستحضرید خیلی ها عاشق مرده هستند.


M. Saadat Noury

شازده ی آگاه و ارجمند

M. Saadat Noury


با سپاس و در پاسخ، سروده ای از فروغ فرخزاد تقدیم حضور می شود

من به پایان دگر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست : فروغ فرخزاد

//www.jasjoo.com/books/new-poems/foroogh_farokhzad/9/157


M. Saadat Noury

ترانه ی دوست دارم

M. Saadat Noury


همه ی ایرانیان گرامی

با سپاس و در پاسخ،  ترانه ی دوست دارم از زنده یاد سوسن تقدیم می شود//www.youtube.com/watch?v=k8hTCTXtD1w

 


 


All-Iranians

عشق ورزیدن

All-Iranians


منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیده نیالودم به بد دیدن 
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما کافریست رنجیدن

به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات
بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن 
مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست
به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن 

به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب
که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن 
به رحمت سر زلف تو واثقم ور نه
کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن 

عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس
که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن 
ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب
که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن 

مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ
که دست زهدفروشان خطاست بوسیدن


Shazde Asdola Mirza

Khayyam

by Shazde Asdola Mirza on

در دایره‌ای کامدن و رفتن ماست

آنرا نه بدایت نه نهایت پیداست

کس می‌‌نزند دمی در این معنی‌ راست

کین آمدن از کجا و رفتن به کجاست


All-Iranians

بهترین حرف های دنیا

All-Iranians