مهرگان : در زنجیری از سروده ها


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
07-Oct-2011
 

 

 

به مناسبت جشن مهرگان در شانزدهم مهر

نگارا بهارا کجا رفته‌ای / که آرایش باغ بنهفته‌ای 
همی مهرگان بوید از باد تو / به جام می‌اندر کنم یاد تو 
فردوسی توسی

فریدون چو شد بر جهان کامکار/ندانست جز خویشتن شهریار
به رسم کیان تاج و تخت مهی/ بیاراست با کاخ شاهنشهی
به روز خجسته سر مهرماه/ به سر بر نهاد آن کیانی کلاه
زمانه بی اندوه گشت از بدی/ گرفتند هر کس ره ایزدی
دل از داوریها بپرداختند/ به آیین یکی جشن نو ساختند
فردوسی توسی

عشق بین با عاشقان آمیخته/ روح بین با خاکدان آمیخته
چند بینی این و آن و نیک و بد/ بنگر آخر این و آن آمیخته
چند گویی بینشان و بانشان/ بینشان بین با نشان آمیخته
چند گویی اینجهان و آنجهان/ آنجهان بین وینجهان آمیخته
آب وآتش بین و خاک وبادرا/دشمنان چون دوستان آمیخته
آن چنان ابری نگر کز فیض او/ آب چندین ناودان آمیخته
اتحاد اندر اثر بین و بدان/ نوبهار و مهرگان آمیخته : مولوی

دگرباره در جنبش آمد نشاط/درآموده شد خسروانی بساط
چمن باز نوشدبه شمشادوسرو/خرامش درآمدبه کبک وتذرو
نواگر شدند آن پریچهرگان/ نوآیین بود مهر در مهرگان
زبیجاده گون بادهی دلفروز/فشاندندبیجاده برروی روز: نظامی

عشق را پیر و جوان یکسان بود/نزد او سود و زیان یکسان بود
هم زیکرنگی جهان عشق را/نو بهارومهرگان یکسان بود: عطار

گاه آن آمد که باد مهرگان لشکر کشد
دست او پیراهن اشجار از سر برکشد
باغ ها را داغهای عبریان بر بر زند
شاخ ها را چادر نسطوریان بر سر کشد: سنایی

او را چنار گفت که «امروز ای کدو
با تو مرا هنوز نه هنگام داوری است
فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان
آنگه شود پدید که نا مرد و مرد کیست » : ناصرخسرو

بین که دیباباف رومی در میان کارگاه
دیبهی دارد به کار اندر، به رنگ بادرنگ
بر سماع چنگ او باید نبید خام خورد
میخوش آید خاصه اندرمهرگان بر بانگ چنگ
خوش بود بر هر سماعی می، ولیکن مهرگان
بر سماع چنگ خوشتر بادهی روشن چو زنگ
مهرگان جشن فریدونست و او را حرمتست
آذری نو باید و می خوردنی بی آذرنگ : منوچهری

شادمان باد و یافته ز خدای
هر چه او را مراد و کام و هواست
مهرگانش خجسته باد چنان
کو خجسته پی و خجسته لقاست: فرخی سیستانی

ذکر تو به باغ خاطر من
شاخی است که مهرگان ندیده است
این مدحت تازه بر در تو
مشکی است که پرنیان ندیده است: خاقانی

ملکا،جشن مهرگان آمد/جشن شاهان وخسروان آمد
خز به جای ملحم و خرگاه / به دل_ باغ و بوستان آمد
مورد به جای سوسن آمد باز/ می به جای ارغوان آمد
تو جوانمرد و دولت تو جوان/ می به بخت تو نوجوان آمد
رودکی

آرایشی بود به ستایشگری چو من
در بزم و مجلس تو به نوروز و مهرگان
ای آفتاب روشن تابان روزگار
کرده است روزگار فراوانم امتحان: مسعود سعد سلمان

به لاله نرگس مخمور گفت وقت سحر
که هر که در صف باغ است صاحب هنریست
بنفشه مژدهی نوروز میدهد ما را
شکوفه را ز خزان وز مهرگان خبریست: پروین اعتصامی

نوبهار و رسم او ناپایدار است ای حکیم
گلشن طبع تو جاویدان بهار است، ای حکیم
آن بهاری کاعتدالش ز آفتاب حکمت است
از نسیم مهرگانی برکنار است، ای حکیم
ملک الشعرای بهار

نوشتاری پیرامون جشن مهرگان په زبان انگلیسی از
دکتر منوچهر سعا دت نوری

مجموعه ی گل غنچه های پندار


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Thank you all

by M. Saadat Noury on

WHO visited this thread; the special thanks go to All-Iranians, Shazde, and Ladan Farhangl who posted very interesing poems on Mehregan.


All-Iranians

سرود های مهرگانی

All-IraniansM. Saadat Noury

جشن مهر و پیمان

M. Saadat Noury


همه ی ایرانیان گرامی
با سپاس ، و در پاسخ ، نوشتاری از کامران جمشیدی تقدیم می شود

جشن مهر و پیمان : از کامران جمشیدی
//www.jadidonline.com/story/07102009/frnk/mehregan

 


All-Iranians

جشن جهانی مهرگان خجسته باد

All-IraniansM. Saadat Noury

لادن گرامی

M. Saadat Noury


با سپاس ، و در پاسخ ، بر همان پایه ی بیت قطران تبریزی ، سروده ی زیر تقدیم می شود

آدينه و مهرگان و ماه_ نو
باشند خجسته هرسه بر تو

 


Ladan Farhangi

Happy Mehregan

by Ladan Farhangi on

قطران تبريزی :

آدينه   و  مهرگان  و  ماه   نو 

باشند خجسته  هرسه  بر خسرو


M. Saadat Noury

Dear Shazde Asdola Mirza

by M. Saadat Noury on

Thank you for the poem; please accept this in return: Mehregan 2010 //www.youtube.com/watch?v=oZeh0kbDaJg&feature=related


Shazde Asdola Mirza

مهرگان نو

Shazde Asdola Mirza


 

بگشاییم کفتران را بال
بفروزیم شعله بر سر کوه
بسراییم شادمانه سرود
وین چنین با هزار گونه شکوه
مهرگان را به پیشباز رویم

رقص خوش پیچ و تاب پرچم ها
زیر پرواز کفتران سپید
شادی آرمیده گام سپهر
خنده نو شکفته خورشید
مهرگان را درود می گویند

گرم هر کار مست هر پندار
همره هر پیام هر سوگند
در دل هر نگاه هر آواز
توی هر بوسه روی هر لبخند
بسراییم:
مهرگان خوش باد

هوشنگ ابتهاج


M. Saadat Noury

مهرگان آمد گرفته فالش از نيكی مثال

M. Saadat Noury


همه ی ایرانیان گرامی
با سپاس ، و در پاسخ ، سروده ای از عنصری تقدیم حضور می شود

مهرگان آمد گرفته فالش از نيكی مثال

نيک روز ونيک جشن و نيک وقت ونيک فال 


All-Iranians

دروصف جشن مهرگان

All-Iranians


ازجمله جشن‌های متعدد كه يادگار عمر دراز و شكوه و جلال گذشته درخشان ملت ايرانست " مهرگان" را بايد شمرد. اين جشن، روزی، درعظمت و اهميت  تالی نوروز بوده است. تحقيق درباره اصل اين جشن بزرگ ايرانی، و سوابق تاريخی آن، فرصتی بيشتر می‌خواهد و مقاله‌ها و كتابها بايد بدان اختصاص داد كه تهيه آنها كاردانشمندان اهل فن است. درقرون نخستين بعد ازاسلام هنوزجشن مهرگان رونق و شكوه باستانی خود را ازدست نداده بود. ديوان اكثر شاعران بزرگ قرون چهارم و پنجم را كه بگشائيم قصايدی شيوا و بلند دروصف جشن مهرگان و تهنيت بزرگان عهد درآنها می‌يابيم

ازدكتر پرويز ناتل خانلری 

 مهرماه 1325


M. Saadat Noury

مهربانی کن به روزمهر وجشن مهرگان

M. Saadat Noury


همه ی ایرانیان گرامی
با سپاس ، و در پاسخ ، سروده ای از  مسعود سعد سلمان  
تقدیم حضور می شود

روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان

مهر بفزا ای نگار ماه چهر مهربان
مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر

 مهربانی کن به روز مهر و جشن مهرگا ن : مسعود سعد سلمان 


All-Iranians

مهرگان : جشن فرهنگی کهنسال ایران

All-IraniansM. Saadat Noury

به کارت آيم، همچون، به مهرگان آتش

M. Saadat Noury


همه ی ایرانیان گرامی
با سپاس ، و در پاسخ ، سروده ای از رشيد وطواط تقدیم حضور می شود
بجوی مهر من ای نوبهار حسن، که من
به کارت آيم، همچون، به  مهرگان آتش
رشيد وطواط