وصا ل

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
03-Jan-2010
 

بر گرفته از مجموعه سروده‌های امید وآرزو  

ر و زي من از كرا نه ي د ر يا ها / پر گير م و به سوي  تو با زﺁ يم
بر  روي  موج  شاد ي فر دا ها / سرمست وخو ش به كوي  تو با زﺁ يم
يك  رو ز  با مد ا د من آ نجا يم/ مسحور عشق  تست سرا  پا يم
آ نجا د رﺁ سما ن فرحنا زي/ خورشيد ي ا ز سرور برا فر و ز ي
يا صد هزا ر جلوه  به  پا سا زي/ بر من ر سو م عشق بيا مو زي
آ نجا دو باره چشم به هم د و زﻳﻡ / د ل ها د رون سينه ي ما لرزا ن
لب ها ي تشنه ر ا به هم آ ميز يم / د ستا ن  به دور گردن هم لغزا ن
پيما نه ي و صا ل بيا شا ميم / آغوش_ هم ، چه تنگ‌  بیفشاریم
دراوج لذ تيم و چه آ را ميم / و قتي  كه  نام هم به ز با ن آ ريم
تا عمر با قي ا ست  من آ نجا يم / مسحو ر و صل تست سرا پا يم

  منوچهر سعا د ت نوري

نگاه کنید به برخی‌ دیگر از سروده‌های مجموعه ی امید وآرزو


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
Homan Mohabadi Ebrahimi

To Multiple Personality Disorder

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

What is your comment? Changing the format of the poem is not a comment.


Homan Mohabadi Ebrahimi

Hi

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

Excellent poem. I got a good mood now!


Multiple Personality Disorder

وصال

Multiple Personality Disorder


.

.

روزی من از كرانهء دريا ها
 پر گيرم و به سوی تو بازﺁيم

بر روی موج شادی فرداها
 سرمست و خوش به كوی تو بازﺁيم

يك روز بامداد من آنجايم
 مسحور عشق تست سرا پايم

آنجا در آسمان فرحنازی
 خورشيدی از سرور بر افروزی

يا صد هزار جلوه به پا سازی
 بر من رسوم عشق بياموزی

آنجا دوباره چشم به هم دوزﻳﻡ
 دلها درون سينهء ما لرزان

لبهای تشنه را به هم آميزيم
 دستان به دور گردن هم لغزان

پيمانهء وصال بياشاميم
 آغوش ِ هم، چه تنگ‌ بیفشاریم

در اوج لذتيم و چه آراميم
 وقتی كه نام هم به زبان آريم

تا عمر باقی است من آنجايم
  مسحور وصل تست سراپايم

منوچهر سعادت نوری    


Souri

Great poem of love

by Souri on

Very nice Dr S. Noury. As someone would say: this poem is "Farahbakhsh". It was so refreshing for the old souls like mine's.

Thank you.


Ladan Farhangi

Lovely

by Ladan Farhangi on

A very lovely poem.


Ladan Farhangi

Thanks

by Ladan Farhangi on

Thank you for sharing.