سخن ایران

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
29-Oct-2011
 

 

 


منگر مرا چنین که شدم کوچک و نزار
بنگر مرا به عهد _ شکوه و بزرگی ام

منگر مرا به چهره ی غمگین و سوگوار
بنگر مرا ، به دوره ی شاد و سترگی ام

منگر مرا نحیف و ضعیفی به روزگار
بنگر مرا به عصر_ حماسی و جنگی ام

منگر مرا چنین که شدم زشت و بی عیار
بنگر مرا چو گلشن و گلهای_ رنگی ام

منگر مرا به شیون و بس ناله، زار زار
بنگر مرا ، به غرش_ شیر و پلنگی ام

منگر مرا چو ابر_ سیه فام_ پر غبار
بنگر مرا ، چو پرچم پاک_ سه رنگی ام

منگر مرا چنین، شده مغلوب_ کارزار
بنگر مرا ، چو آرش و تیر_خد نگی ام

بنگر مرا ، به دوره ی شاد و سترگی ام
بنگر مرا به عهد _ شکوه و بزرگی ام

دکتر منوچهر سعا دت نوری

مجموعه ی گل غنچه های پندار


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Thank you all

by M. Saadat Noury on

who visited this thread, and the special thanks go to All-Iranians, divaneh, and anglophile for their very interesting links, comment, and poetry respectively.


M. Saadat Noury

Dear Divaneh

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comment; please accept this in return

هویت در مکان است //saadatnoury.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html


anglophile

Dear All-Iranian

by anglophile on

The answer is Yes - when the Farsi writer has no spell-checker and is used in haste :)


divaneh

بنگر مرا به عهد _ شکوه و بزرگی ام

divaneh


با سپاس از استاد عزیز برای این شعر که به شیوایی احوال این کشور کهن را بیان می کند.


M. Saadat Noury

معماری ایران

M. Saadat Noury


To All-Iranians    Thank you for the poem; please accept this in return

معماری ایران  //fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

 


All-Iranians

مادر ایران

All-Iranians


فرخی یزدی

ای که پرسی تا به کی در بند دربندیم ما
تا که آزادی بود در بند در بندیم ما
جای ما در گوشه ی صحرا بود مانند کوه
گوشه گیر و سربلند و سخت پیوندیم ما
در گلستان جهان چون غنچه های صبحدم
با درون پر ز خون در حال لبخندیم ما
مادر ایران نشد از مرد زاییدن عقیم
کاین زن فرخنده را فرزانه فرزندیم ما
کشتی ما را خدایا ناخدا در هم شکست
با وجود آن که کشتی را خداوندیم ما


M. Saadat Noury

Dear AI

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comment; please accept this in return

//www.noormags.com/view/fa/ArticlePage/434873


M. Saadat Noury

Thank you anglophile

by M. Saadat Noury on

for your poem; please accept this in return

//iranian.com/main/blog/m-saadat-noury-143


All-Iranians

Dear Anglophile

by All-Iranians on

مگر صیغه ی مبالغه ی نذر :" نذار" هم داریم  ؟


All-Iranians

Thank you Dr Noury

by All-Iranians on

بسیار استادانه سروده اید. پاینده باشید


anglophile

آفرین بر استاد نوری

anglophile


 

منگر مرا که گشته‌ام چنین لاغر و نذار  

بنگر مرا به روزگار فربهی و استادگی‌ام