برای جهانشاه جاوید

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
29-Nov-2011
 

 

 

 

 تو ، ای مرد فرزانه ی روزگار
که آورده ای تار نمایی به بار

که نامش نهادی به ایرانیان
همان مردمی که به دانش نشان

همان مردمی که      .....

از همه ی  دوستداران ، خواهش می  شود در تکمیل این سروده یاری فرمایند


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
Truthseeker9

AO jaan

by Truthseeker9 on

You dont have a problem, and don't ever allow anyone make you think you have. You are just a different type of person to the old school thought and behaviour. Best friendly advice is to keep off blogs that you cannot relate to. 


Ali A Parsa

حل معمای جهانشاه

Ali A Parsa


درحقیقت حل معما را ملا نصرالدین قرنها پیش دریافت. اوبهرفرمی که سوار خرش میشد عده ای بودند که فرم دیگری را پیشنهاد کرده وتوافق سرشان نمیشد.

حالامیتوا نیم بگوییم

جهانشاه جاوید هرکاری که کرد

نیابد توافق زما فرد فرد

khodee 


Esfand Aashena

قومی شده گم در راه دین

Esfand Aashena


قومی شده گم در راه دین
قومی دیگر اندر خم راه یقین

قومی هم اندر خم رسوایی و فیلم
چیزی که فراوان است قوم

آن که انداخت سگ و گربه را به جان هم
که کند وق سگی‌ و اوه گربه

سگ و گربه نبود از قوم کیان و خیار
تارنما بود محل تاخت و تاز و عرب و تازی‌ و پارسی‌  

Everything is sacred


Mehrban

AO and about maddahi,

by Mehrban on

I had a bit of a pause before I posted the verse below but it came to me so spontaneously that I felt it would be undoing a good thing if I did not post it just because I did not like Maddahi.

It is true that there are a huge number of Maddahs that get a hefty sum just to write about the virtues of the Rahbar, they would rough up some dissidents if need be too :).   

Maddahi (could) have an element of dishonest praise for personal gain.   I do believe that this blog is meant in the best (and lightest) of intentions. 


All-Iranians

ای شراب قرمز در

All-Iranians


ای شراب قرمز در پاریس و بتاریخ نوامبر و سنه دو هزارو یازده میلادی
چه خوب گفتی: همان مردمی که دور از میهنند


All-Iranians

AO

by All-Iranians on

"You got too many problems" //www.youtube.com/watch?v=M3w1_E1V46M

Red Wine

...

by Red Wine on

سر سلسله امرا را كردگار احد، امر و عمر سرمد دهاد. دعا گو شرابِ  قرمز.
 

..همان مردمی که دور از میهنند

خاموش،در باتلاقِ  مرگ و شیونند

بعد از خدا تو باشی‌ امیدِ  ما

روزِ  ما،شبِ  ما،چشم و چراغِ  ما


له طول عمر كطول المطر سواء له الدرهم، و كه المدر دهد مرد را كام دل كردگار همه عمر آسوده و كامكار دل آرا همه كار و كردار او ملك در سما مادح كار او طول الله عمره و دمره حاسده، هلك اعدانه، اعطه ماله، اصلح احواله و اسعد اولاده مدام السماء.

پاریس،نوامبر ،سنه دو هزارو یازدهِ  میلادی .


 


Anonymous Observer

Dear Mr. Noury

by Anonymous Observer on

Good point.  And if you noticed, out of respect for you, and after AI's comments, I deleted one my "controversial" comment.  I hope you realize that I mean no disrespect to you personally.  You seem to be a respectful, intelligent person.  My problem is with the general state of our culture, and the fact that we have lost a great deal of potential chasing shadows for centuries.  


M. Saadat Noury

برای خانم آناهید حجتی ، تماشا گر ناشناس و همه ایرانیان

M. Saadat Noury


درود و سپاس بر همه ی شما و شاید
We're in a giant car heading towards a brick wall and everyones arguing over where they're going to sit: David Suzuki


Anonymous Observer

AI- I'm simply stating my opinion on a free forum and in a free

by Anonymous Observer on

country.  Just like you're free to state yours.  Another bad Iranian habit is people worship, and this seems to be a bit of worshipping JJ.  What's the purpose of this silly excercise?

And you are correct.  I am not an arteest!  Can't even draw a straight line to be honest with you.  I do read a lot though.  Not poetry, but mainly other classic literature.  However, I do it mainly at night, when I'm done with my work.  I don't make it the focal point of my existence. 

Anywhoooo, Ostaad has responded to me in the past.  I think that he even wrote a poem in response to my criticism of a poet that he featured.  Poem in response to critique of a poet...Ha! :-) 


All-Iranians

One more note to AO

by All-Iranians on

The value of a blog is not as it is featured or not!


All-Iranians

Oh Anonymous Observer

by All-Iranians on

We think you meant that, "This is very chaaploosi". It is not. You do not know anything about the art, and the art of communication! We are just surprised why Ostaad is so quiet about your comments on poetry?  


Anonymous Observer

.

by Anonymous Observer on

.


Anonymous Observer

My contribution for the day-Since there was an honorable mention

by Anonymous Observer on

 

میازار موری که دانه کش است

که جان دارد و جان شیرین خوش است

 


Anahid Hojjati

همان مردمی که شعر گویند همی

Anahid Hojjati


 

 تو ، ای مرد فرزانه ی روزگار
که آورده ای تار نمایی به بار

که نامش نهادی به ایرانیان
همان مردمی که به دانش نشان


همان مردمی که شعر گویند همی
و یا فکر کرده آدمی هستند همی

چو گفتا آن ناشناس شاهدِ بسیار نویس
مردمی نه کاشف فقط آشنا با بهنویس

 


M. Saadat Noury

Dear Roozbeh_Gilani

by M. Saadat Noury on

 

درود و سپاس و شاید

هرچه هست از قامت ناساز و نا موزون ماست


M. Saadat Noury

فرامرز گرامی

M. Saadat Noury


درود و سپاس و شاید
سوار بنز نو ، سر وسینه زنند و گریبان درند


Roozbeh_Gilani

چنانچه خواجه فرمود:

Roozbeh_Gilani


هرچه هست از قامت نا ساز بی اندام ماست

 ورنه تشریف تو بر بالای کَس کوتاه نیست


Faramarz

همان مردم بیکار مگس پران!

Faramarz


 

 

همان مردمی که درغرب مگس می پراندن همی
نا آگه ز ایران زمین، نداشتن  هیچ درد و غمی

بیخبر ز دنیا  چپ و راست کامنت دهند
سوار بنز نو سر وسینه خود گریان درند

بسی اشک ریزند برای سپاه و بسیج
زچوب دلرنجند و خواهند جایش هویج

خدا یا تو  گنجی  ده به جهانشاه جلیل
که ممالک بسیارند و  وقت خیلی قلیل


M. Saadat Noury

درود و سپاس است بر مردمان

M. Saadat Noury


 

همه ی ایرانیان ، انگلوفیل ، شیرین بانو ، مهربان ، اسفند آشنا : درود و سپاس

درود و سپاس است بر مردمان
که گفتند اشعار نغز و روان


All-Iranians

چرا

All-Iranians


چرا این مدیحه سرایان کم اند
که شاید فتادند اندر کمند!!!


Esfand Aashena

من آنم که نامم بود پهلوان

Esfand Aashena


من آنم که نامم بود پهلوان

ز کیش سهراب و یار و غار

کنم انجمن ز دین و زمان

ز آزادی فغان کنم گوش فلک کرر

چنانش بکوبم به گرز گران

که آزادی من دانم و فاضل دیگر

سوغات فرنگ است آزادی ای‌ ایرانیان

جهان گشایم ز شیلی تا ایسلند

جهانشاه بودم ولی‌ نه جاوید شاه 

Everything is sacred


Mehrban

.....

by Mehrban on


ahang1001

همان مردم تازه

ahang1001


همان مردم تازه ای چون بهار

گهی خوش مرام و گهی بی بخار

ببخشید به علت ضرورت شعری اینجور از آب در اومد...

 


anglophile

دو بیتی

anglophile


 

 

 

  جهان عرصهٔ کارزار تو 

شه و شیخ بر سر خوان تو 

همه جمله گویند مدح شاه جهان 

که جاوید و پاینده باد آن قهرمان 

 

 

  


All-Iranians

همان مردمی که آگاه نیست

All-Iranians


همان مردمی که  آگاه نیست
ز سبز و سفید و ز سرخ
و تفسیر یک پرچمی در میان .....