نا م خلیج فا رس


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
09-May-2012
 

 

 

١

ای خلیج  آ بی و پیو سته  فا رس
همرهت نام خوش و برجسته فارس

ای خلیج  نیلی  و  نا می فا رس
ا ی نشسته  در کنا ر قوم پا رس

جا ی تو وا لا ترین حد  و مکا ن
در د ل  و در جا ن ما ایرا نیا ن

رونق ا حوا ل د نیا  بود ه ا ی
هرمزت  تنگه  گلوگا ه  جها ن

وصله ی ا صلی  مرز و بوم ما
غبطه ا ی  بر دشمنا ن شوم ما

ا ی خلیج نیلی  و نا می فا رس
چون زمرد می درخشد بر تو نام

تا که ایران هست و دنیا بر د وا م
نا م تو  پا یند ه هست و مستد ا م

٢
نوشتاری پیرامون " نا م خلیج  فا رس" به زبان انگلیسی از همین سراینده

٣

همیشه قلب_ من' با یا د_آنجا ست
درون_ رگ رگ آن خا ک_ زیبا ست
 
که قوم_ آرین منزل بر آن سا خت
خجسته نا م_ ا یر ا ن ازهما نجا ست
 
د یا ری ' قا فله سا لار_ د ا نش
و رنگین پرچم ا ش ' پا ینده با لاست
 
همیشه یا د_من' بر قلب_آنجا ست
که آنجا آسما ن' صا ف ست و مینا ست

و تا سوی_ خلیج_ نیلی_ فا رس
کنا ر_ آن خزر' دیرنده دریا ست

ندیدم بهتر از آن سرزمینی
و آنجا بهترین نقطه به دنیاست

دکتر منوچهر سعادت نوری

گٔل غنچه‌های پندار


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

همه ی ایرانیان گرامی

M. Saadat Noury


 

سپاس. در پاسخ سروده ای ازدکتر مصطفی بادکوبه ای تقدیم می شود:
 
وطن يعني خزر صياد جنگل
خليج فارس رقص نور مشعل

وطن يعني تجلي گاه ملت
حضور زنده ي آگاه ملت ...
دکتر مصطفی بادکوبه ای


All-Iranians

Must Listen

by All-Iranians on


M. Saadat Noury

Dear Jmyt17

by M. Saadat Noury on

 

سپاس. در پاسخ نوشتار زیر تقدیم می شود:

خلیج فا رس
//fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3


M. Saadat Noury

Dear Oon Yaroo

by M. Saadat Noury on

 

سپاس. در پاسخ سروده ای از پیرایه یغمایی تقدیم می شود:

ای سرزمین من/ ای جان آ فتا بی روشن/ من ما ندگا ری مفهوم عشق را/ درذره ذره ی خاک تو یا فتم/ درقطره قطره ی آ ب خلیج فارس/ درسنگ سنگ قا مت البرز/ دربرگ برگ جنگل گیلان/ درموج موج سراسیمه ی خز ر/ درهرچه هست دیگر و دیگر... پیرایه یغمایی


jmyt17

نا م

jmyt17


 

Just one word Thank YOU.


Oon Yaroo

Ostaad Dr. M. S. Noury, beautiful poem!

by Oon Yaroo on

All these joojeh poets must learn from you!
God bless you sir!


M. Saadat Noury

بررسي مستند چرايي فارس بودن خليج فارس

M. Saadat Noury


Dear AI Thank you for your informative link; please accept this in return

از فارس بودن خليج فارس سخن فراوان گفته و شنيده‌ايم و با غرور در برابر جاهليني كه سعي در تحريف اين نام باستاني دارند، قد علم كرده‌ايم، اما شايد كمتر به بررسي مستند چرايي فارس بودن و فارس ناميدن آن پرداخته‌ايم. براي حفظ اين ميراث بايد به سلاح دانستن مجهز بود و اين گزارش مي‌كوشد به
شكلي مختصر اما سودمند پاسخگوي اين نياز باشد
//www.noornews.ir/fa/pages/?cid=36174


All-Iranians

Jenab Dr Noury

by All-Iranians on

Thank you for sharing . You may also like to view this link that includes your poem and a poem by Jenab Dr Rezaayian.   //www.persiangulfonline.org/index.htm

M. Saadat Noury

دانشجوی آگاه و خردمند

M. Saadat Noury


 


بی اندازه لطف و محبت دارید،  سپاس. در پاسخ سروده ای از نعمت آزرم تقدیم می شود:
//www.iran-emrooz.net/index.php?/farhang/more/17834


daneshjoo

استاد گرامی

daneshjoo


Daneshjoo

زیبا ، به موقع و مثل همیشه ارزنده است.

سپاسگزارم