جد ل


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
21-Feb-2010
 

 

 

ا ز بهر آ فر ينش و ا ين نظم پا ید ا ر
صد ها جد ل به رشته ‌ی تحریر ا ست
‌گویند کا ر هستی وا ين چرخ روزگا ر
د ر د ست(1) و در ا را د ه ی تقد ير(2) ا ست
آنکس كه راه خويش بريده ز کرد گا ر
بس ملحد ا ست و پيرو_ تعذ ير ا ست
رقص سماع صوفی پشمینه پوش شهر
وجدی به عالم ونشا نه ی تقد ير ا ست
آنكه مدام با ده ی گلگون طلب كند
د ر كوى سا قى ست وبنده ی قطمير ا ست
د ا نا ز بهر قاعد ه ی نظم ا ين جها ن
جو يا ى پا سخی زعلم و ز تد بير(3)  ا ست
صد ها جد ل به صحنه ‌ی تعبیر ا ست
بس گونه گونه ا ست و قا بل تفسير ا ست

منوچهر سعا دت نوری

(2004)

====================================================
  (1)

بنا بر نوشته ‌ی هوشنگ دولت‌آبادی : در زمان‏هاى دور مردم ايران به قدرت بى‏انتهاى تقدير معتقد بودند وباور داشتند كه تمام اتفاقات عا لم ،  از ازل تا ابد، با همه جزئيات در دفتر سرنوشت ثبت شده است و بيرون از خواسته تقدير هيچ چيز نه‏مقدور است و نه مقدّر. در اين چهارچوب اعتقادى، انسان در كل هستى صاحب سهم بود نه حق و آن وجودى كه اين سهم را معين‏مى‏كرد، آنقدر عظيم و دور از دسترس بود كه عادل يا ناعادل بودنش در تقسيم سهم‏ها، نمى‏توانست مورد پرسش قرار بگيرد. براساس اين‏باورها مردم در صلح و صفا زندگى مى‏كردند و غم بيش و كم آزارشان نمى‏داد... اما در دوران ما با سست شدن مبانى اخلاق، آزمندى كم و بيش شيوه متداول زندگى شده است و آ نها كه ‏هنوز معتقد به ميانه‏روى و دورى جستن از تجاوز به حقوق ديگران هستند، به يك گونه ى در حال انقراض تبديل شده‏اند! آيا ما ايرانى‏ها توانايى آنرا خواهيم داشت كه با آز بجنگيم، به حقوق هم احترام بگذاريم، با مهربانى در محيطى كه به جهنم شبيه شده‏است، به يارى هم بشتابيم و ثابت كنيم كه پايان كار، آنچنا ن كه تقديرپرستا ن مى‏پنداشتند، نيست؟  مجله بخارا ، ماهنامه ادبی، فرهنگی و هنری

(2)

 "Some scientists claim that hydrogen, because it is so plentiful, is the basic building block of the universe. I dispute that. I say that there is more stupidity than hydrogen, and that is the basic building block of the universe"! Frank Zappa.

(3)

  At age 81, British philosophy professor Antony Flew said on December 9, 2004 that he now believes in God. Flew said that: "The biologists' investigation of DNA has shown, by the almost unbelievable complexity of the arrangements which are needed to produce life, that a super intelligence (God) must have been involved": Antony Flew 

 

 

xxx

بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها

 


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
Rad Lanjani

Thanks

by Rad Lanjani on

For sharing.


Rad Lanjani

Excellent

by Rad Lanjani on

Excellent poem and outstanding footnotes.