دگرگونی / متا مرفوز

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
22-May-2010
 

xxx

 

بس چیزها کز اصل ، دگرگونه می شود
بس چیزها که رنگ_ تعلق ، زدوده است
پیوسته مانده باز ، همانگونه بوده است

ا ینست زندگی
از لحظه ی تولد_ تو تا آخرین سفر
آنگه که راهی_ دنیای دیگری

وقتی کز عشق و جان و تحمل نمانده هیچ
وقتی که اشتهای تو پایان گرفته است
وقتی که طعم و مزه ی هرچیز رفته است
وقتی چراغ_ هستی و برق_ نگاه_ تو
در بند_ اژدهای خموشی نشسته است
پایان_ خط رسیده و عمری دوباره نیست
نازک شهیقی و آهی شراره نیست

تنها تویی که دگرگونه مظهری
افسانه ای فقط ، چو ازین  و هله بگذری

دکتر منوچهر سعادت نوری
اوت ۲۰۰۴ ، مونترال

 بر گرفته از مجموعه سروده های امید و آرزو

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Dear Ms Ladan Farhangi

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comments and the link. I enjoyed it!


M. Saadat Noury

Dear Goltermeh

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comments and contribution.


M. Saadat Noury

Thank you Dear Red Wine, and...

by M. Saadat Noury on

دوا ی زخم دل:

نشسته باربد ، بربط گرفته
جهان را چون فلک ، در خط گرفته
به دستان ، دوستان را کیسه پرداز
به زخمه ، زخم دلها را شفا ساز : نظامی گنجوی


M. Saadat Noury

To All-Iranians

by M. Saadat Noury on

Thank you for your supporting comments.


Ladan Farhangi

خوش باش دمی که زندگانی اين است

Ladan Farhangi


Please go to this link and enjoy it!

//www.youtube.com/watch?v=4VkGp5U2Aww


Ladan Farhangi

Thanks

by Ladan Farhangi on

for posting such excellent poetry.


Ladan Farhangi

Your poetry

by Ladan Farhangi on

is excellent; I loved it.


goltermeh

اصل امکان چیست؟وین انسان کبراندوز کیست

goltermeh


زندگانی چیست؟

زندگانی چیست نقشی باخیال آمیخته
راحتی بارنج وشوری باملال آمیخته
عیش و نوشش جمله در کین وحسد بگداخته
زرّومالش جمله باوزر ووبال آمیخته
پرتو لرزان امید این چراغ زندگی
شعله ای زیباست بابادمحال آمیخته
اصل امکان چیست؟وین انسان کبراندوز کیست
قصه ای ازهرطرف باصدسوال آمیخته
آن بلنداخترسپهر و این تبه گوهر زمین
هیچ درهیچ وخیال اندرخیال آمیخته
هر یقینش باهزاران ریب و شک درساخته
هر دلیلش با هزاران احتمال آمیخته
مرگ دانی چیست درسی با هراس آموخته
یاسکوتی جاودان باقیل وقال آمیخته
نعمت عقبی خیالی از خیال اندوخته
عزت دنیا طلوعی با زوال آمیخته
الغرض گر نقش هستی را نکو بیند کسی
یک جهان زشتی ست باقدری جمال آمیخته

محمدابراهیم باستانی پاریزی


goltermeh

Thank you Dr Noury

by goltermeh on

for sharing.


goltermeh

Wonderful

by goltermeh on

as always.


Red Wine

دگرگونی

Red Wine


دگرگونی حال..مرهم و دوا دارد،اما زخم دل چه دارد !؟

یا حق .

 


All-Iranians

Dear Dr Noury

by All-Iranians on

Thank you for sharing.


All-Iranians

Thoughtful Poems

by All-Iranians on

تنها تویی که دگرگونه مظهری
افسانه ای فقط ، چو ازین  و هله بگذری

دکتر منوچهر سعادت نوری

باری چو فسانه می شوی ای بخرد
افسانه ی نیک شو نه افسانه ی بد

بابا افضل کاشانی


M. Saadat Noury

افسانه ی نیک

M. Saadat Noury


عمر تو اگر فزون شود از پانصد
افسانه شوی عاقبت از روی خرد
باری چو فسانه می شوی ای بخرد
افسانه ی نیک شو نه افسانه ی بد: بابا افضل کاشانی