قلب ما ، ا ز كجا ست می گیرد؟


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
26-May-2010
 

xxx

(پرسش)

قلب ما* ، ا ز كجا ست می گیرد
زآ د میز ا د گا ن_ بی فرهنگ
خیره چشمان_ کا هل_ دل سنگ
تلخ و چهره ، هما ره پر آ ژنگ
بر د گا ن_  سلا له ی نیرنگ
سرگریبا ن ،  ز شادی و آ هنگ
خرقه پوشا ن_ صا حب_ ا ورنگ
مخزن فکر و ا یده ، تنگا تنگ

قلب ما ،  ا ز كجا ست می گیرد
زآ د میزا د گا ن_ بی فرهنگ
خرقه پو شا ن_ صا حب_ ا ورنگ
ا ز مسلما نی_ فریبند ه
ا ز جها نی ، به ظلمت آ كند ه
تهی از شعله های تا بند ه
کرکسا ن ، پیشتا ز و فرما ند ه
نا کسا ن ،  د ر مقا م زیبند ه

عا لمی  کین  و  نفر ت  و تزویر
منش_ نیک ،  گوهری ا کسیر
مرد ما ن سلیم ،  د ر ز نجیر
قلب خونین  ،  د ر و ن  بس سینه
صد ترک خورد ه  ، چهر_  آ یینه
جای تصو یر ، قا ب_ چوبینه
قلب ما ،  ا ز كجا ست می گیرد
بغض_ عمق_ گلو ،  نمی میرد

دکتر منوچهر سعادت نوری
۱۸ آوریل ۲۰۰۵ نیوجرسی

* با الهام از روانشاد مهدی اخوان ثا لث که چنین سرود: 
د ل ام گهواره ی غم ها ی عا لم
زمشرق تا به مغرب تا ب می خورد

بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

To Red Wine

by M. Saadat Noury on

Thanks & Why Not?


M. Saadat Noury

Thanks All-Iranians

by M. Saadat Noury on

for your supporting comment.


Red Wine

:=)

by Red Wine on

 

امان از این دل و از این دنیای دل ... ما که سوختیم و ساختیم..جرم فقط عاشقی بود و امان از این دل و این دنیای دل !

استاد،ما چند نفر باید بنشیم مهتاب شبی‌ به پای عرایض شما و اشعار شما..کباب و شراب هم که به همراه ساز و آواز جور باشد..عجب شبی‌ شود که با شما همراه باشد.

الهی همیشه سالم باشید استاد جان.

شراب قرمز،پاریس.


All-Iranians

Wonderful

by All-Iranians on

Good poem and interesting links to images. Thank you for sharing.