عروسی : پیوند زناشویی

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
04-Jun-2010
 

برای پریا و سا می 

سفره ی عقد بچینید و نشا نید بر آن ، مجمر عود
شمع و آیینه گذارید و بر آرید ز دل بانگ و سرود

کف زنید ، گل بفشا نید ، بسا زید بسی ولوله ها
جمع مجلس به سرورست و فضا گشته پر از هلهله ها

همه لب ها به تبسم ، همه جا شا دی ها ست
وقت پاینده ی عشق است و به پا ساز و نواست

چه مبارک سحری هست و چه فرخنده شبی
جشن داماد و عروس است و زمان ، کامرواست

دکتر منوچهر سعادت نوری

 چها رم سپتا مبر ۲۰۰۴ - مونترال

 بر گرفته از مجموعه سروده های امید و آرزو

 


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Dear Ladan Farhangi

by M. Saadat Noury on

Thank you for your supporting comments and for your very informative link.


M. Saadat Noury

Dear Homan M. Ebrahimi

by M. Saadat Noury on

Thank you for kind comments.


Ladan Farhangi

To you, marrying brides and bridegrooms!

by Ladan Farhangi on

"I say (these) words to you, marrying brides and bridegrooms! Impress then upon your mind: May you two enjoy the life of good mind by following the laws of religion. Let each one of you clothe the other with righteousness. Then assuredly there will be a happy life for you".

[Yasna 53.5, ancient Zoroastrian textbook"]

Ladan Farhangi

Good Link to the Iranian Marriage Ceremony

by Ladan Farhangi on

Iranian Marriage Ceremony, Its History & Symbolism: By Massoume Price //www.iranchamber.com/culture/articles/iranian_marriage_ceremony.php

 


Ladan Farhangi

Beautiful Poem

by Ladan Farhangi on

Thank you very much for sharing.


Homan Mohabadi Ebrahimi

To Multiple Personality Disorder

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

I also like to thank you for your superb English translation of the poem. I loved it; you are really an expert in Literature and Poetry.


Homan Mohabadi Ebrahimi

June is the month of wedding

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

Thanks for posting this beautiful poem.


Homan Mohabadi Ebrahimi

استاد دست مریزاد

Homan Mohabadi Ebrahimi


حالی کردم .


M. Saadat Noury

Dear MPD

by M. Saadat Noury on

Your kind contribution is highly appreciated. Frankly, the English version sounds much better than the Persian verses. It is truly excellent. Thank you again.


M. Saadat Noury

Dear Rad Lanjani

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind words and supporting comments.


Multiple Personality Disorder

Wedding: Marriage Union

by Multiple Personality Disorder on

.

.

Spread the wedding tablecloth and on it, lute censer
candle and mirror,
joyous songs from your heart

Clap your hands,
flowers cast,
much reverberation
All guests mirth, and space filled with jubilation

All lips smile and everywhere joy strewn
Time for lasting love, and rapture of music and tune

What blessed dawn and what happy magical night!
Celebration of bride and groom, and time of delight!


Rad Lanjani

آفرین

Rad Lanjani


بسیار زیبا و دلنشین است. آفرین بر شما


Rad Lanjani

Dear Dr Noury

by Rad Lanjani on

Thanks for sharing.


M. Saadat Noury

خجسته و پاینده باد

M. Saadat Noury


پیوند زناشویی همه ی تازه عروس و داماد ها خجسته و پاینده باد