قصیده ی تازه ی دماوند


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
11-Jun-2010
 

xxx

 

ای کوه بلند ، ای د ما وند
کز گرد ش چرخ  ،  نا خوشا یند
ای معنی_ د وره ی ا سا طیر
بنگر، به سیا ه د یو_ فرغند
آن آیت کین و خشم : ضحا ك
کو اخگر قهر، د ا شت پیوند
بر ملک ری  و به عصر_ جمشید
با فتنه ،  بنا ی ظلم  ا فکند
مغلوب و ا سیر، شد سرا نجا م
ا فتا د ، خموش و بسته آ وند
آ ورد  به پا ی تو ، فر ید ون
ضحا ك نمود ه بود ،  د ر بند

بگذشت زمان ، هزارها سا ل
ری گشت ، نکو و  بی همانند
آ ن د یو ، گسست بند  د یرین
بر خویش نها د ،  چهر_ د لبند
گمرا ه  بسا خت ، مرد ما ن را
بر مسند_ ری بشد  به  ترفند
از تفرقه ، گشت شاد وخوشنود
بنهاد جدا ، پدر ز  فرزند
بازار_ نفاق ، کرد رایج
شد مظهر فتنه را ، فرآیند
بر چهره ی زن ، نقاب پوشاند
عصر_ حجری ،  عیا ن  پرا کند
بر با د سپرد ، عشق و ا یما ن
ا ز مرز سهند ، تا  به سیوند
کا شا نه ی مرد ما ن، بهم ریخت
بیگا نه نمود، شا د و خرسند

ای کوه ، زسینه شو خروشا ن
آ تش بفشا ن د و با ره یک چند
نیکوست ، مرور_ ا ين سروده
زا ستا د بها ر، آ ن خرد مند:
"ا ز آ تش آ ه  خلق  مظلوم
وز  شعله ی  كیفر خد ا و ند
ا بری بفرست ، بر سر ری
با را نش  ز هول و بیم  و آ فند
بفكن ز پی ا ین ا سا س تزویز
بگسل ز هم ا ین نژاد و پیوند
بر كن ز بن ا ین بنا ، كه با ید
از ریشه ، بنا ی  ظلم  بركند"
آ تش  بفشا ن د و باره  یک چند
ای کوه بلند ، ای د ما وند

دکتر منوچهر سعادت نوری

بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

To HME, Baharan, & divaneh

by M. Saadat Noury on

Many many thanks for all your interesting messages on this thread.


divaneh

Beautiful Poem

by divaneh on

Thank you Dr Saadat Noury. This poem speaks for many of us. Very beautiful and very timely.


Baharan

Thanks

by Baharan on

for sharing.


Baharan

عالی و زیباست

Baharan


تمام شعر از اول تا آخر عالی و زیباست ، اما از همه بهتر این قسمت است
بر چهره ی زن ، نقاب پوشاند/ عصر_ حجری ،  عیا ن  پرا کند
بر با د سپرد ، عشق و ا یما ن/ ا ز مرز سهند ، تا  به سیوند
کا شا نه ی مرد ما ن، بهم ریخت/ بیگا نه نمود، شا د و خرسند


Homan Mohabadi Ebrahimi

Dear Ostad Saadat Noury

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

Thank you for sharing this beautiful poem.


Homan Mohabadi Ebrahimi

در این سالگرد اعتراض

Homan Mohabadi Ebrahimi


استاد، نیکو و بسیار پر هیجان سروده ای و چه بموقع در این سالگرد اعتراض.


M. Saadat Noury

To All-Iranians

by M. Saadat Noury on

Thank you for commenting on this blog and for a very interesting link to the poem composed by Bahar.


All-Iranians

A Link to Damavand by Bahar

by All-Iranians on


All-Iranians

Wonderful

by All-Iranians on

We always love your poetry. This is a very patriotic poem; thank you for sharing.