تنها تو

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
22-Jul-2010
 

 

 

نازنینا چیستی ‌تو ،  کیستی
بس  فر ا و ا ن
روز و شب  د ر خا طر ی

بند گا ن_  خا ک_  ‌پا ی_  عشق  تو
بیشما ر ا ن
سوی_ هر یک نا ظر ی

شیوه ی  ر ند_  بلا کش  عا شقی ست
طرف  ر ند ا ن
با  تغا فل  بگذ ر ی

جمله ی عشا ق تو ، آشفته حا ل
درد_ آ نا ن
بی  تفا و ت بنگر ی

تو ‌برای خا طر د وست د ا شتنی
پر‌تو ا فشا ن
گوهری ‌، تا ج  سر ی

یک  ا و د یسه  ،  بهر  ژرفا  بوسه ا ی
ا ی ‌تو ا یما ن
ا ی که  بو سه  با و ر ی


خوبرویی ، ما یه ا ی  ا ز  ذ ا ت توست
همره  آ ن
گل ژن ا فسو نگر ی

آ ن صفا ت_  د یگر  و ا لا ی  تو
چهره  شا د ا ن
مظهر  بس  د لبر ی

ا ی نما یا ن ، بر جما ل و بر کما ل
با  هزا ر ا ن
فضل  و  نیکو د ا و ر ی

وا د ی ما  را  بسا زا ن ، ‌پر  ز خو یش
نور  با ر ا ن
ای که تنها قا د ری

 نا زنینا کیستی ‌تو ،  چیستی
ما ه_  ‌تا با ن
‌تو فر و ز ا ن  محشری!

دکتر منوچهر سعا دت نوری

Anthology of CHAINS 

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

THANK YOU ALL

by M. Saadat Noury on

WHO visited this thread. My thanks also go to Souri Banoo, Ladan Farhangi, Baharan, Rad Lanjani, Red Wine and Homan Mohabadi Ebrahimi for their supportive comments and very interesting contributions


Baharan

All Parts

by Baharan on

of the poem are lovely, and superb.


Baharan

As Souri Khanum wrote:

by Baharan on

"I wish all the lovers were feeling and thinking like in this poem".  Thank you Souri Khanum; you got it right.


Baharan

Lovely

by Baharan on

Thank you for posting this lovely poem.


Rad Lanjani

Indeed

by Rad Lanjani on

Thank you for sharing.


Rad Lanjani

Wonderful

by Rad Lanjani on

and one of your masterpieces.


Rad Lanjani

Best Part

by Rad Lanjani on

ا ی نما یا ن ، بر جما ل و بر کما ل
با  هزا ر ا ن
فضل  و  نیکو د ا و ر ی

 


Ladan Farhangi

Dear Doctor

by Ladan Farhangi on

Thank you for the post.


Ladan Farhangi

همراز من تنها توئی

Ladan Farhangi


زین همرهان همراز من تنها توئی تنها بیا

باشد که در کام صدف گوهر شوی یکتا بیا

یارب که از دریا دلی خود گوهر یکتا شوی

ای اشک چشم آسمان در دامن دریا بیا

ما ره به کوی عافیت دانیم و منزلگاه انس

ای در تکاپوی طلب گم کرده ره با ما بیا

شهریار

Ladan Farhangi

As Always

by Ladan Farhangi on

An excellent poem on love, romancs, happiness, and hope.


Red Wine

...

by Red Wine on

Romance and love... the key of happiness... we need those things in our lives.

Thank you Manouchehr jan .


Homan Mohabadi Ebrahimi

Simple & Understandable

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

Thank you for sharing.


Homan Mohabadi Ebrahimi

I loved these verses:

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

تو ‌برای خا طر د وست د ا شتنی
پر‌تو ا فشا ن
گوهری ‌، تا ج  سر ی

یک  ا و د یسه  ،  بهر  ژرفا  بوسه ا ی
ا ی ‌تو ا یما ن
ا ی که  بو سه  با و ر ی


Homan Mohabadi Ebrahimi

استاد دست مریزاد

Homan Mohabadi Ebrahimi


بسیار دلنشین و عاشقانه سروده اید . تشکر


Souri

Lovely poem.....

by Souri on

As always!

Very beautiful and romantic poem, Dr S. Noury.

I wish all the lovers were feeling and thinking like in this poem :)

Thanks for sharing