زنجیره ی دو زبانه


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
09-Mar-2011
 

 

 

سروده هایی با ترجمه ی انگلیسی آنها
Poems in English & Persian

بوسه
لب ، چه وجدانگیز دارد بوسه ای
یاد بود_ لحظه ی دیدار_ تو
لایه های لب پر از ذرات عشق
آرمان_ ذره ها ، رخسار_ تو
تا نمودی نوش من جام لبت
وصلت هر بوسه ، ایمانم گرفت
راحت عمر مرا دادی به باد
آتش_ عشقت ، همه جانم گرفت
دیدگان تو به وقت بوسه باز
وادی_ چشم تو منزلگاه عشق
سایه ی مژگان تو ،امواج مهر
تارک ابرو ، مسیر_ راه عشق
دولت_ بوسه ز تو پایندگی
گوهر لب ها، بلور آئینه هاست
روح و جان ، آذین ازین تابندگی
چشمه ی بوسه ، درون سینه هاست
دکتر منوچهر سعادت نوری

Kiss as Translated by MPD
Lips, how captivating a kiss
Remembered the moment we met
Leaves of lips filled with bits of Love
Your face, desire’s bits
Your lips’ chalice when pledged
Longing for your kisses became my faith
My comfortable life, gone with the wind
My soul, your love’s fire burned
Open your eyes, time to kiss
Valley of your eyes, house of love
Shadow of your eyelashes, waves of warmth
Your eyebrows’ curve, path of love
Lasting love, riches of your kisses
Essence of your lips, prisms of mirrors
Heart and soul dressed with radiance
Kisses spring, within your heart

***
آن زن
من آن زنم که همه کا رمن نکوکا ریست
به زیرمقنعه ی من بسی کله داریست
نه هرزنی به دوگزمقنعه ست کدبا نو
نه هرسری به کلاهی سزای سرداریست : پادشاه خاتون

That Woman as translated by M. Saadat Noury
I am a woman of good deed
Under my veil, I have a head to lead
Yards of veil won't convert any woman to a lady of the land
Nor a hat makes any head worthy of command

 ***

عشق
عشق او باز اندر آوردم به بند/کوشش بسیار نامد سودمند
عشق دریایی کرانه ناپدید/کی توان کردن شنا ای هوشمند
رابعه ی بلخی

Love as translated by M. Saadat Noury
Your love caused me to be imprisoned again
My effort to keep this love as a secret was in vain
Love is as a sea with the shores you cannot see
And a wise person can never swim in such a sea

***

عروسی : پیوند زناشویی
سفره ی عقد بچینید و نشا نید بر آن ، مجمر عود
شمع و آیینه گذارید و بر آرید ز دل بانگ و سرود
کف زنید ، گل بفشا نید ، بسا زید بسی ولوله ها
جمع مجلس به سرورست و فضا گشته پر از هلهله ها
همه لب ها به تبسم ، همه جا شا دی ها ست
وقت پاینده ی عشق است و به پا ساز و نواست
چه مبارک سحری هست و چه فرخنده شبی
جشن داماد و عروس است و زمان ، کامرواست
دکتر منوچهر سعادت نوری

Wedding: Marriage Union as translated by MPD
(View the Comment by MPD here)
Spread the wedding tablecloth and on it, lute censer
candle and mirror
joyous songs from your heart
Clap your hands
flowers cast
much reverberation
All guests mirth, and space filled with jubilation
All lips smile and everywhere joy strewn
Time for lasting love, and rapture of music and tune
What blessed dawn and what happy magical night
Celebration of bride and groom, and time of delight

***

 The Light of Joy  / چراغ شادمانی

*** 

سنجش
تو و ملک و جاه و سکندری
من و راه و رسم قلندری
اگرآن خوش است و تو درخوری
وگراین بداست و مراسزا
طاهره قرة العین

The Comparison as translated by M. Saadat Noury
You are a strong man of high authority
With a vast land, and a great kingdom
I am a proud woman, a follower of logic and wisdom
If yours are all good you could deserve to be flourished
If mine is imperfect, I would certainly be rebuked and punished

***

د وبا ره
کی شود روزی ، د وبا ره ، عشق من
دفتر هجران ، به بندی ، تا کنی
کی شود ا ز د رد و غم ، یا بی رها
ز ند گی _ تا زه‌ ا ی ، بر ‌پا کنی
با فرا ز  و  با  نشیب _ ا ین جها ن
‌گر توا نی ،  با تحمل ، تا کنی
یا مبا د ا ، هر ز ما ن خواهم تو را
طفره‌ ها آ یی  و بس ، حا شا کنی
کی شود از قهر و شر ، رخ بر کشی
راه _ مهر و جای ‌خود پیدا کنی
کی شود  با شوق ، آ یی  نزد _ من
غمزه ها ، با قا مت _ رعنا کنی
کی شود  با صد  فسون ، با ا شتیا ق
مجلس آرا گردی و غوغا کنی
کی شود در متن یک آهنگ  خوش
جلوه‌ ای از رقص_ تن، شیوا کنی
کی شود ، خواهی ، حریرین بستری
تا که د رآغوش من ، ‌تو جا کنی
شا دما نه چون به موج _ بو سه‌ ا ی
غنچه ی لب های خود را وا کنی
چون سبکبا را ن ، کنا ر _ سا حلی
خواب آ سوده‌ در ا ین ما وا کنی
با تشعشع های_ بیدار ی _ خویش
یا د _ خوشکامی ازآن رویا کنی
وقت _ رفتن ، با دل _ پر حسرتی
‌کفش ها یت ، آ ورم  تا ، پا کنی
بو سه‌ ا ی  شیرین نشا نی ، یا د گا ر
وعده‌ ی د ید ا ر ما ، فردا کنی
دکتر منوچهر سعادت نوری

Anew as translated by MPD
When will it be again the day, my beloved
Journal of separation closed, folded
When will it be, much pained and sorrowed, freed
New way of life, constructed
With high and low of this world
If you could, dealt, tolerated
Or each time I want you, God forbid
Make excuses and evade much, deny me
When will it be, your face turned away, angered and vile’d
Elsewhere, way of love and place found
When will it be, with much devotion, come to me
With coquetries, and elegantly statured
When will it be, hundred times anxious’d
give life, soul, and glamour’d
When will it be, in the lyrics of a good song
image of dance you’d become
When will it be, wanting, silken bed
In my embrace, be placed
Happy, like waves of kisses
your lips’ buds, opened
Near a shore, like the lighthearted
peacefully in heaven rested
Radiantly roused,
ecstasy of the dreamed remembered
At time of departure, with heart grieved
Your shoes, brought to wear, on your feet
Sweet kisses, remembered
To meet again another day, promised

***

پير هن
چند در خوا ب رود بخت من ِ شوريده
وقت آن است که از خوا ب گران برخيزد
در ميان من و تو پير هنی مانده حجاب
با کنار  آی که آن هم ز ميان بر خيزد
جهان ملک خاتون

Shirt as translated by M. Saadat Noury
I have no idea how long for you I should wait and strive
But I know it is now the time that my luck must finally arrive
This shirt seems as a barrier between us tonight
I do not know if it is wrong or right
But if you could hold me tight
That barrier would no longer be in sight

***

مازیار و بابک و سهراب را گم کرده ام
من یک انسانم که عمری خواب را گم کرده ام
چون وطن یعنی که خاک و آب را گم کرده ام
گریه و نوحه ، فضا را یکسره تسخیر کرد
بلبل و بس گلشن_ شا د ا ب را گم کرده ام
کار_ رقص و شادمانی زشت و ناهنجار شد
دلبر و جا م شراب_ نا ب را گم کرده ام 
یا چه شیوا گفت آن پیرایه بانو در غزل:
"ماه را گم کرده ام ، مهتاب را گم کرده ام"   
حمله ی روبه مزاجان ، شیر پرچم را زدود
همزمان ، خورشید عالمتاب را گم کرده ام
بس مبارز قهرمان را ، اهرمن نابود ساخت
مازیار و با بک و سهراب را گم کرده ام
ناله ها یم از ستمگر ، در گلو فریاد شد
من توان_ حاکم_ نا با ب را گم کرده ام
آن اهورا سرزمین شد مرکز تزویر و ظلم
سرگریبان مانده ا م ، آداب را گم کرده ام
مازیار و بابک و سهراب را گم کرده ام
من یک انسانم که عمری خواب را گم کرده ام
دکتر منوچهر سعادت نوری

Maziar, Babak, and Sohrab have been lost
(As freely translated by MPD)
I’m an Iranian, who has, for a lifetime, been losing sleep
Meaning, like motherland, losing soil and water
En masse, cry and wail filling the air
Losing nightingales, and much gardens of flower
Way of banquet, dance, and joy shut
Sweetheart and perfect wine lost
O!  What eloquent poem!  As Pirayeh said
Have lost the moon, lost the moonlight
Flag’s lion lost, by the tempestuous foxes’ assault
At the same time, the shining sun lost
Much warrior heroes, Ahriman destroyed
Maziar, Babak, and Sohrab have been lost
Ahura’s land, center of tyranny and deceit
I’m lost!  Way of traditions have been lost
I’m an Iranian, who has, for a lifetime, been losing sleep
Maziar, Babak, and Sohrab have been lost
My cry of the oppressor, in my throat turns to shout
My tolerance of the repressive ruler has been lost

***
راهب آسا
فلک كژروترست از خط ترسا
مرا دارد مسلسل راهب آسا
لباس راهبان پوشيده روزم
چو راهب زان برآرم هر شب آوا
خاقانی شروانی

Like a Monk as translated by M. Saadat Noury
I have an image of this Universe and Sky
which do not look nice and I wonder why
Through such a sky I can hardly fly
I dress like a monk and live in a monastery
And every night I call out loudly and cry

***

شد داغ دلم تازه
My heart aches again
When I see the dark days of Iran
My ancient homeland
O God, save all Iranian patriots
Whom with Iran they got a committed bound
Iran would survive
If every Iranian patriot stands his ground

Manouchehr Saadat Noury/November 2007

Here is the Persian Version of above poem, which has been composed by Mohammad Taghi Bahar
شد داغ دلم تازه كه آورد به يادم/تاريكى و بد روزى ايران كهن را
يارب تونگهبان دل اهل وطن باش/ كاميد بديشان بود ايران كهن را

***

بشنو این نی، چون شکایت می کند
Listen to this reed as it mourns and complains
It tells its stories about separations and pains
Since I have been cut off from the reed-bed
People have cried and grieved over my lament

Manouchehr Saadat Noury/October 2007
Here is the Persian Version of above poem, which has been composed by Mowlana
بشنو این نی، چون شکایت می کند
از جدایی ها حکایت می کند
کز نیستان تا مرا ببریده اند
در نفیرم مرد و زن نالیده اند
برگرفته از فتوکپی نسخه ی تاریخ ۶۶۸ هجری/زمان حیات مولانا/محفوظ در قاهره
***

عاشقان و معشوقا‌ن
If you want me to describe her characters/ I have no clue/ I do not know the answers/ No lover knows all facts about his beloved/ Here is what I would say to you instead/ The lovers have been slain by their sweethearts, and what a pain/ No voice can come out from those who have been found slain: Manouchehr Saadat Noury/ 2008
Here is the Persian Version of the poem, which was originally composed by Saadi/1184-1283

گر کسی وصف او ز من پرسد/ بیدل از بی نشان چه گوید باز
عا شقا ن  کشتگا ‌ن معشوقند / بر نیا ید  ز کشتگا ن  آ وا ز : سعدی
***
من خود م با ید برخیزم
I hoped that scarecrow over a cane/ Could protect my crops in every lane/ But it was a hope in vain/ I never trust the scarecrow again/ I must stand up myself and so I must remain/ I know that I can do it with no painManouchehr Saadat Noury/ 2008
Here is the Persian poem of Shafii Kadkani

چه ا مید عبثی بستم به مترسک
که بپا ید جا لیزم را !/ من خود م با ید برخیزم : محمد رضا شفیعی کد کنی
***

In Memory of Parviz Khanlari
The Householder of Expressing all Words passed away
He was the King of Eloquence and he was Parviz Khanlari
You will never be welcomed by the people of linguistic proficiency
While you do not recognize the King as the master of prose and poetry
: Manouchehr Saadat Noury /December 2007

Here is the Persian Version of above poem, which was composed by Iranian Poet Dr Mazaaher Mossaffa
بربست رخت خسرو_ ملک سخنوری/ شا هنشه_ بلاغت : پرویزخا نلری
اهل_ سخن نه ای، زسخن گربه هیچ روی/ یا دآ وری وهیچ ازو یاد ناوری
***

Oh, the Snow
Oh, the snow, the new and the fresh snow
Covering the roof and the earth below
Oh, the white snow, clean up my homeland
There are lots of jerks here as you know
Manouchehr Saadat Noury/December 2007
 
Here is the Persian Version of above poem, which was composed by the late Iranian Poet Ahmad Shamlou

برف نو ! برف نو ! سلام ، سلام
بنشين ، خوش نشسته ‌ای بر با م
پا كی آ و رد ی ' ا ی ا ميد سپيد
همه آ لو د گي ‌ست' ا ين ا يا م
***

بی خبر
 
We could not pay
Our bills on time
We could not identify
The value of a penny or a dime
We had no clue
What was going on
And why a lovely poem
Could be forgotten
Due to a phony slogan
As if an angel
Would be overthrown
By a demon
M. Saadat Noury/October 2007
Here is the Persian Version of above poem, which was composed by Nader Naderpour
ما ، نان به نرخ خون جگر خوردیم/زیرا که نرخ روز ندانستیم
شعر از شعور رو به شعار آورد/ ما فهم این سخن نتوانستیم: نادر نادرپور
***
آ گاهی
In the midst of the battle, we understood
The words were not able and never could
Get the job done as they really should
And seize a very great raiding road
: Manouchehr Saadat Noury /2006

Here is the Persian Version of above poem, which was written by the prominent Iranian poet, late Nader Naderpour 1929-2000

 ما در ميا ن معركه دانستيم
كز واژه ، كار ويژه نمي آيد
وين حربه را توان تها جم نيست: نادر نادرپور
***

پلنگی چند ، می خو اهیم یا رب

You think of people as a sheep flock in this glorious land
And you assume you are leading them as a shepherd
But you are not the true Leader.
You are as a wolf; overcoming you we only need a Panther
: Manouchehr Saadat Noury /2006

Here is the Persian Version of above poem, which has been written by Mowlana Saiffedin Mohammad Farghani, a prominent Iranian poet of the late 12th and early 13th centuries


رعیت گوسفند ند ، ا ین سگا ن گرگ/ همه د ر گوسفند ا ن اوفتا ده
پلنگی چند ، می خو اهیم یا رب / درین د یوا نه گرگا ن ، ا وفتا د ه
سیف فر غا نی

***

سال دوهزار و چهار 

دوهزار و چهار، بود سال ب
زشت و زیبا گرفت، پا و بال ب  

هم  بر یتنی ، ز حجله رخ بر تا فت
هم  برا ند و ، حیات و هستی  با خت

تا که بو ش شد دوباره مصدر کار
بیل هم ازبس کتا ب ، کاخی سا خت

حرف ب با زما ن  ما ، گره  خورد
حر ف های دگر  ، ز  خا طره  برد

دکتر منوچهر سعادت نوری
نوامبر ۲۰۰۴

***

The B-Year

Tow thousand four was the B-Year
Letter “B” was four times on the air
Britney  (1) tied the knot
Bush (2) won the spot
Brando (3) bit the dust
Bill (4) built a Library, huge and vast
Manouchehr Saadat Noury/ November 19, 2004
==========================================
Britney Spears (1): American Pop Singer who annulled her surprise marriage after less than 55 hours on January 5, 2004
Marlon Brando (2): American Actor who died on July 2, 2004
George W Bush (3): The US President who was re-elected on November 2, 2004
Bill Clinton (4): The former US President who opened his Presidential Library and Museum in Little Rock, Arkansas on November 18, 2004
*** 

 مجموعه ی گل غنچه های پندار

 


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

Dear Mash Ghasem

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comment and for your beautifully translated poem, a great piece of work.


Mash Ghasem

Ostad Nouri aziz,

by Mash Ghasem on

thanks for your continued literay activism on I.C., one of the few that makes all of  it bareable. Below is a translation of Ta'heereh's poem, erring on the side of brevity. I'm still a bit hesitant to post it, but after two days can't do much to improve it, cheers

 

 

p { margin-bottom: 0.08in; }

You and your throne of Alexander

Me and the path of justice

If that a bliss, worthy of you

And this bad, retribution for me.

 

 


M. Saadat Noury

Dear Divaneh

by M. Saadat Noury on

Thank you for your nice words and for your supportive comment.


divaneh

Beautiful poems, beautiful translations

by divaneh on

Thanks Dr Saadat Noury and MPD for the lovely poems.


M. Saadat Noury

Dear MPD

by M. Saadat Noury on

You're welcome.


Multiple Personality Disorder

Thank you Mr. Saadat Noury

by Multiple Personality Disorder on

You are too kind.

Mr. MPD,


M. Saadat Noury

همه ی ایرانیان گرامی

M. Saadat Noury


با سپاس از پرسش بسیار ارزنده ی شما، یادآور می شود که این پادشاه خاتون دختر قطب الدین محمد سلطان است.  پادشاه خاتون از زنان فرمانروا بود و به صفوت الدین نیز شهرت داشت. او هفتمین حکمران از قراختائیانِ کرمان و دختر قطب الدین محمد و تَرکان خاتون بود و علاوه بر صفوت الدین و پادشاه خاتون ، شهرت او در منابع «لاله خاتون » و «عفتی » نیز ذکر شده است. نگاه کنید به این منبع


All-Iranians

این کدام پادشاه خاتون است

All-Iranians


شعر زیبایی که از پادشاه خاتون نقل کرده اید ازکدام پادشاه خاتون است
پادشاه خاتون دختر قطب الدین محمد سلطان / و یا
پادشاه خاتون دختر بزرگ شاه شجاع


M. Saadat Noury

Special thanks go to

by M. Saadat Noury on

MPD for his/her thoughtful and excellent translations of the poems on Kiss, Wedding, Anew, and Maziar.