فیلمی از رژیم از تظاهرات 30 خرداد شصت و سانسور بنی صدر

Share/Save/Bookmark

فیلمی از رژیم از تظاهرات 30 خرداد شصت و سانسور بنی صدر
by mahmood delkhasteh
20-Jun-2012
 

برای اولین بار فیلمی از تظاهرات سی خرداد دیدم. البته همانطور که خواهید دید، این فیلم تنها گوشه های بسیار کوچکی از این تظاهرات را نشان می دهد و تنها به حواشی پرداخته و از سیل عظیم مردم خبری نیست. ولی وجود این فیلم بمن نشان داد که حتما رژیم، فیلم تظاهرات از بدنه اصلی تظاهرات را که مانند رودخانه ای می خروشید دارد و جرئت انتشار آن را ندارد.

دیگر اینکه در پخش خود این فیلم هم زیاد حقه و کلک زده است. برای مثال، تنها شعاری که در آخر فیلم بوضوح شنیده می شود، شعار "اتحاد مبارزه پیروزی" بود که چریکهای فدایی اقلیتی و بچه های مجاهد می دادند. در حالیکه این شعار تنها در دقایق اول شروع تظاهرات داده شد و بعد که انبوه جمعیت عادی از زمین و آسمان بارید و خیابان ها را پر کرد، تنها شعاری که شنیده می شد شعار در حمایت از بنی صدر بود. در حالیکه در این فیلم اصلا اسم بنی صدر وجود ندارد. برنامه حذف بنی صدر از حافظه جمعی از همان زمان شروع شده بود. برنامه ای که در رابطه اورگانیک حاکم بر نحله های متفاوت گفتمان قدرت، در خارج از کشور، سلطنت طلبان و استالینیستها انجام آن را بر عهده گرفتند و ترور شخصیت بنی صدر از هر طرف بطور سیستماتیک به عمل در آمد. در داخل، رژیم می گفت که بنی صدر در جنگ خیانت کرده است و جاسوس سیا بوده و با لباس زنانه فرار کرده است و در خارج کشور می گفتند که بنی صدر گفته موی زن برق دارد و دست بوس خمینی بوده است و در کردستان حمام خون راه انداخته است و به دانشگاه ها حمله کرده و آنها را ویران و...و.

جو سانسور و ترور شخصیت در خارج از کشور بقدری شدید بود که وقتی در سال 1984 از ایران خارج شدم و به هاید پارک کرنر رفتم، وقتی اسم بنی صدر را آوردم، گونه ای برخورد می کردند که انگار جزامی هستم و یا عقلم معیوب است. یکی از سلطنت طلبان که وزیر خارجه دولت خیالی آقای بختیار در خارج می بود به بی بی سی رفته بود و با پوزخند بمن می گفت که در آنجا دیده که کارکنان بی بی سی اعلامیه بنی صدر را برای تمسخر در محل اعلانات زده بودند و با تمسخر و خنده آن را بهم نشان می دادند و...و
مردم ایران بهای بس سنگینی را برای این سانسور و ترور شخصیت پرداخته و می پردازند، چرا که آنها را از داشتن سخنگویی که بیان وجدان جامعه ملی بشود و آلترناتیوی که هم در استقلال کامل از قدرتهای خارجی و هم در استقلال کامل از رژیم مافیاها عمل کند، محروم کرد و کرده است.

Share/Save/Bookmark

more from mahmood delkhasteh
 
Zendanian

تمامی آن اظهارات در مورد بنی صدر حقیقت دارد

Zendanian


استاد دلخسته، متاسفانه تمامی آن اظهارات در مورد بنی صدر حقیقت دارد:
- ایشان در نشریه "انقلاب اسلامی" (تابستن ۱۳۵۸) مقاله ی از آقای سامی چاپ نمود، که در توجیه حجاب عمومی برای زنان، "استدلال" میشد که اشعه ی "مخصوصی" از موی زنان میبارد، که حجاب اسلامی تنها راه مقابله با آن است.
- عکس دستبوسی ایشان از آیت شیطان خمینی (پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری) همه جا چاپ شد، و به نوبه خود بحث آمیز بود که آیا رئیس جمهور بر مبنای رای مردم مشروعیت پیدا میکند؟ یا بر مبنای دست بوسی از رهبر؟
- بنی صدر  و چمران، سپاه پاسداران و دیگر عوامل جمهوری اسلامی  همراه  اولین موجهای حمله به کردستان بود. کشتار در "قارنا" و دیگر روستاهای کردستان از پیامدهای این حمله بود.
- "انقلاب فرهنگی" ( حمله به دانشگاه ها و تصفیه دانشگاه های کشور از تمامی دانشجویان غیر مذهبی) در دوران ریاست جمهوری بنی صدر و با حمایت و تایید وی انجام گرفت.