mahmood delkhasteh
26-Jun-2012 (11 comments)
نقد مصاحبه آقا رضا پهلوی که خود را شاه "قانون" ایران خوانده اند می باشد >>>
mahmood delkhasteh
24-Jun-2012 (6 comments)
مصاحبه ای در رابطه با اسلام و دموکراسی در کانتکست مصر می باشد >>>
mahmood delkhasteh
22-Jun-2012
This is about June 1981 demonstration and character assassination of the first president, Banisadr >>>
mahmood delkhasteh
21-Jun-2012
با چند نفر از هموطنان صحبتی در مورد جنبش سبز، رهبریت سمبلیک آن، علل رکود آن و چگونگی فعال کردن آن پیش آمده بود که نظر بسیار خلاصه شده خود را اینگونه بیان کردم >>>
mahmood delkhasteh
20-Jun-2012 (one comment)
توضیحی در مورد تنها فیلم موجود از تظاهرات 30 خرداد می باشد >>>
mahmood delkhasteh
19-Jun-2012 (2 comments)
جنبش سبز در ارتباط با کودتای خرداد شصت >>>
mahmood delkhasteh
18-Jun-2012 (2 comments)
This is the criticism of Prof Dabashi's approach to Iranian and Egyptian revolutions. >>>
mahmood delkhasteh
17-Jun-2012 (4 comments)
خاطرات و تجریه و تحلیل اینجانب از تظاهرات 30 خرداد 1360 می باشد >>>
mahmood delkhasteh
15-Jun-2012 (one comment)
This is about Egypt's politics and the role of Sharia law >>>
mahmood delkhasteh
14-Jun-2012 (2 comments)
This is about Banisadr's view on apostasy and the ones who issue it. >>>
mahmood delkhasteh
14-Jun-2012
نظر بنی صدر در مورد مراجعی که حکم ارتداد و مرگ صادر می کنند >>>
mahmood delkhasteh
12-Jun-2012 (2 comments)
در مورد اعدام نخستین حقوقدان حقوق بشر که دعد از کودتای خرداد 1360 بر علیه اولین رئیس جمهور، به علت افشای شکنجه و اعدامها، اعدام شد >>>
mahmood delkhasteh
10-Jun-2012
مصاحبه فرماندهان ارتش بعد از برکناری بنی صدر از فرماندهی کل قوا
>>>
mahmood delkhasteh
09-Jun-2012 (one comment)
گوشه ای از خاطرات کودکی >>>