مگس

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
03-Nov-2012
 

منصوب به خیام است: "آمد شدن تو در جهان چیست بگو

آمد مگسی پدید و ناپیدا شد"

 

هرگز مگسی سخن چنین نغز نگفت.

یک واژه ز یک حکمت پرمغز نگفت.

ترسم قلم سحر سرای خیام

این نکتۀ خوشنمای پالغز نگفت.

 

خورشید خزان از افق خاور خاست

انوار نشاط جلوه اش بی کم و کاست

گفتم ز غم خزان و یاران؛ گفتا:

"با خنده غم زمانه می باید کاست".

 

هر جزء وجود جایگاهی دارد

در حوزۀ هست پایگاهی دارد

در عالم نیکوی چه از شام و پگاه

از جانب دلبرم نگاهی دارد

 

سوم آبانماه 1391

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
فکر دوفردا
1
Oct 10, 2012
more from Manoucher Avaznia