کویر تا ابد تشنه خواهد ماند

Maryam Raeesdana
by Maryam Raeesdana
05-Nov-2012
 


یک کویر/

بی هچ تک درختی حتا خشک، حتا دور/

که شاید کلاغی نشیند بر آن و/

سر دهد آوایی شوم./

هیچ نیست، هیچ نیست، هیچ./

باران اگر بارد بر این کویر، رگبار رگبار/

شکاف های سخت سهمگین زمین/ باز هم/
بسته نخواهد شد/

زخمهایش باز است/

بازتر خواهد شد.
باران اگر بارد بر این کویر، سیل سیل/

زمین شکسته خواهد شد/


و می لرزد جهان بی خاطر./

کویر تا ابد تشنه خواهد ماند


Share/Save/Bookmark

Recently by Maryam RaeesdanaCommentsDate
دار عشق
-
Nov 30, 2012
قفلی زدند بر دهانت
12
Nov 16, 2012
سنگ صبور
1
Oct 11, 2012
more from Maryam Raeesdana