نمی دانم


Share/Save/Bookmark

nilofar
by nilofar
06-Apr-2008
 

با این بچه چکار کنم

این بچه که روی پله های پشت بام

نشسته می لرزد تا پدرمادرش آن پایین سرهم داد می کشند،

این دختر که خودش را توی حمام

حبس کرده، پاهایش توی تشت خالی

و بیرون نمی آید تا تکلیفش را روشن نکرده،

این دختر که تکلیفهایش ننوشته پخش زمین زار می زند

برای مرغهایی که قرار است برای شام سر ببرند

وصورتش را به شیشه های دودزده می مالد.

 

این دختر نوجوانی که اعتصاب غذا کرده تا اسم پسرطبقه بالایی را

که توی حیاطشان نامه های عاشقانه می اندازد لو ندهد وهنوز دارد

مقاومت می کند، این دختر که دلش دیوانه وارمی زند

وقتی نگاه بچه های فراش را با تنها گیلاس سرخی

که در دهان دارد قورت می دهد.

 

نمی دانم با این بچه چکار کنم

این بچه که باز خودش را توی رختخواب حبس کرده تا لو ندهد

چقدردوستت دارد وچقدر دلش دیوانه وار می زند مثل تلفن،

پاهایش میان ملافه های خالی و شامش مثل تکلیفهای دست نزده

کنار دهان گوشی، و بغضش را سرد سرد

قورت می دهد و زار می زند و بر نمی دارد.

حتی وقتی صدای تو را روی پیام گیر می شنود که گرفته است مثل دود

حتی وقتی سر خودش روی پله های بالشها

داد می زند، حتی وقتی دستهایش را می بیند

سر بریده افتاده اند کنار گلویش،

و حتی وقتی با حسرت به تنهایی گیلاسهای سرخ پلکهایت

فکر می کند و می گذارد تلفن زنگ بزند.

 

این دختر بچه که هنوز دارد

مقاومت می کند و مقاومت می کند و مقاومت می کند.

 


Share/Save/Bookmark

Recently by nilofarCommentsDate
دیدم
-
Apr 10, 2008
پاهایم به زمین نمی رسد
1
Apr 10, 2008
Alive
9
Apr 01, 2008
more from nilofar
 
IRANdokht

this is strange

by IRANdokht on

Even at this age, and a mother myself, I related to the young girl more... somehow we've all been through those same struggles, feelings and frustrations... maybe it's called "sisterhood" maybe it's just a memory of innocence.

 

thank you

IRANdokht


default

Wonderful!

by Al (not verified) on

Very nice!
Is this a new form of "she'reh no"?
Isn't in she'r eh no' , every bayt, usually shorter?
This seems to be like English poetry with no rhyme . Still lovely.

Al


Jahanshah Javid

Powerful

by Jahanshah Javid on

... excellent


Abarmard

‌احساساتی شدم

Abarmard


دلم برای بچه می سوزه

Orang Gholikhani

good one

by Orang Gholikhani on

Merci.