پاهایم به زمین نمی رسد

nilofar
by nilofar
10-Apr-2008
 

معلق

آویزان

از داری

که پایه اش به زمین 

نمی رسد


Share/Save/Bookmark

Recently by nilofarCommentsDate
دیدم
-
Apr 10, 2008
نمی دانم
5
Apr 06, 2008
Alive
9
Apr 01, 2008
more from nilofar
 
Azarin Sadegh

lovely!

by Azarin Sadegh on

Dear Nilofar,

I love the imagery of this haiku-like poem and its deep haunting after-taste.

Azarin