« طهرانم آرزوست »

Parviz Forghani
by Parviz Forghani
29-Dec-2010
 

"دی شیخ با چراغ همی گشت گردشهر"
کزدود ودم ملولم واکسیژن فراوانم آرزوست

گفتیم یا شیخ درتهران اکسیژن کجا بود؟
گفت: پس کوه ودره وبیابانم آرزوست

ازبخاری گازی وکولرآبی سرم پُکید
خواب برپشت بام زیرستارگانم آرزوست

بسکه دل ها شده همرنگ آب جوب (!)
آب زلال روان، درپای چنارانم آرزوست

صد دسی بل نوحه ی رپ برسرم آوارشد
کوچه باغی پس کوچه های شمرانم آرزوست

بسکه له شدم به مترو وتاکسی ومی نی بوس
درشکه ی علیشاه و ماشین دودی : آنم آرزوست

زرونق بازارزندان وقبرستان دگرمگو
کسادی بازار زندان وقبرستانم آرزوست

رندان بچرخند و برقصند به میدان ونک
"رقصی این چنین میانه ی میدانم آرزوست"

این همه چُرت وبنگ ونشئگی بس است
جنبش وشروشوروخیزش جوانانم آرزوست

زین دولت خالی بند گُنده گو دلم گرفت
کوروش ومصدق ومیرزا تقی خانم آرزوست

زین همه دروغ وکلک ونالوطی گری هوار
زتهران بریدم و صفای "طهران"م آرزوست


Share/Save/Bookmark

Recently by Parviz ForghaniCommentsDate
Rockville
6
May 25, 2012
"Dubai World Cup" Day
-
Apr 01, 2012
The Hat Race
15
Apr 01, 2012
more from Parviz Forghani
 
Azadeh Azad

Dear Shirin

by Azadeh Azad on

I like your poem too, and share your wishes :-)

Cheers,

Azadeh


Azadeh Azad

Very pleasant

by Azadeh Azad on

Thank you.

Azadeh


Omid Hast

Excellent!

by Omid Hast on

I loved it.


maziar 58

merci

by maziar 58 on

dastetan dard nakoneh .        Maziar


Monda

واقعا گل گفتید

Monda


! ممنون 


ahang1001

اینم آرزو های من

ahang1001


 

 

وحشت ازظلم... وحشت از اعدام ها

بعد از این حبس ابد در پس دیوار اوینم آرزوست

 

چون محرم آمد..و  ماه عزاست

آن قمه بر سر محمود جانم آرزوست

 

نیست دیگر فصل شادی و شراب

بر دهان رهبرش آن زهر مارم آرزوست

 

شیرین