« مثنوی دیجیتال »

Parviz Forghani
by Parviz Forghani
10-Feb-2011
 

چون که "ماوسم" دربلاگستان سُرید
چون به "لاو" آمد، سیم یو اس بی بُرید
چون که "سرچ انجین" به این حالت رسید
هم "مانیتور" زد جرقه، هم که "هارد دیسکم" پرید

کرم "نت" گردی به جان توصفاست
عشق "اینترنت" زاسرارخداست
گرنمایی این "مِسِیجَم" را "دیلیت"
"هاردِ" من "هَنگ" می کنه می شه یه پیت

ما همه شیریم لیک شیر"ویرچوال"
درخیال هی می زنیم ما توی خال
صدهزارامضا "پتیشن" می کنیم
پیشِ خود ول ازقفس "پِِن" می کنیم

از"کامنتی" مست ومجنون می شویم
از"کامنتی" تلخ ودل خون می شویم
یک "کامنتی"می کند مارا مچل
یا که "ای میلی" بَرَد سوی هچل

درسه جِلتَم (!) اسم من باشد جواد
توی "چت روم" می روم درجلد تاد
او که "آی دی اش" بود بانو ملوس
اسم او شاید بود صغرا عبوس

خوبی دنیای اینترنت ببین
اشرفِ کوری شود یک مه جبین
هم علی موشی شود یک نرٌه شیر
هم تقی خنگه شود دانای پیر

آتش است این منقل اینترنتی
هم زغالش خوب وهم عشق چتی
هرکه ازاین عادت نیکو جداست
شایداوراگربگویی: نیم عمرت برفناست


Share/Save/Bookmark

Recently by Parviz ForghaniCommentsDate
Rockville
6
May 25, 2012
"Dubai World Cup" Day
-
Apr 01, 2012
The Hat Race
15
Apr 01, 2012
more from Parviz Forghani
 
Souri

Very funny

by Souri on

Very smart and funny poem. So true!

Thanks for sharing your poem with us.


Monda

لبخند بزرگ

Monda


چه جالب و شیرین -

کل فضای مجازی رو در این مثنوی تحلیل و شکوفا کردید. ممنون. (لبخند بزرگ)

 


Ari Siletz

This masnavi is really delighful!

by Ari Siletz on

مثنوی"سایبری" سرکار "ارور" نداد. "ال  او  الّا" که خوش سرودید. 


Multiple Personality Disorder

This is an excellent and clever poem

by Multiple Personality Disorder on

I haven't figured out all the words yet, despite all your efforts to include the vowels, but I will keep on working on it.