« آناتومی تغییر »

Parviz Forghani
by Parviz Forghani
05-Mar-2011
 

"تنها پدیده ی ثابت جهان تغییر است "
(؟)

- 0 سالگی (با زبان گریه): این پوشک منو عوض کن!
- 10 سالگی: من این غذارودوست ندارم عوضش کن!
- 20 سالگی: من دنیارو عوض می کنم ازاین گند نجاتش میدم
- 30 سالگی: یخورده قُدّه ولی کم کم عوضش می کنم
- 40 سالگی: من قول می دم وضع این شرکتو عوض کنم، درستش می کنم
- 50 سالگی: خانم اجازه میدی این قاب عکس های روی دیواراتاقو عوض کنم؟ دلم گرفت
- 60 سالگی: این عینکمو باید عوض کنم فکرکنم دیدم درست نیست
- 70 سالگی: نخیر مثل اینکه دیگه باید خودمو عوض کنم
- 80 سالگی: شلوارمو عوض نمی کنم همین خوبه
(1) = صدای مولانا: جمله بی قراریت از طلب قرار توست – عاشق بی قرارشو تاکه قرارآیدت


Share/Save/Bookmark

Recently by Parviz ForghaniCommentsDate
Rockville
6
May 25, 2012
"Dubai World Cup" Day
-
Apr 01, 2012
The Hat Race
15
Apr 01, 2012
more from Parviz Forghani