« مرئوس خاکسار »

Parviz Forghani
by Parviz Forghani
29-May-2011
 

قربانتان گردم آنگاه
که با انگشت سبابه مبارک برلب پاکت ما تقه می زنید نمیدانید چه ذوقی می
کنیم. نمی دانید چگونه با بی تابی کودکانه خودرا به گوشه ی باز پاکت می
کشیم بلکه آن یکی باشیم که سراز پاکت برمی کشد تا همای سعادت بر سرش
بنشیند.
نمی دانید کبریت را که می کشیدهٌری دل ما پائین می ریزد تا لذت مذاب آتشی
را که بر سرمان می افروزید به جانمان بریزد. تپش دل بی قرارمان را در میان
انگشتان کشیده ی زیبای عزیزتان حس نمی کنید که سر به سینه می کوبد تا
درمیان لبان شکرینتان قرار گیریم.
آنگاه که دود وجود مار ا با نفس گرم خود می دمید نمی دانید دلمان چه خوش است که حقوق مارا از زیر سبیل مبارک در می کنید.
آه که چه ثانیه های رخوت انگیز سرشاریست که تنمان می سوزد ودود می شود و
آنگاه که جان به سر شدیم چه غروری بالاتر از این که تفاله ی مارا به زیر
پامی افکنید و له می کنید.
و.ما چه خاکساریم که باز در پاکت کوچک حقیرمان بر روی قلبتان جای می گیریم.
ما وشما عشقمان ابدیست. گلویتان که درغم ما سیاهپوش شد، درخاک به هم خواهیم شد.


Share/Save/Bookmark

Recently by Parviz ForghaniCommentsDate
Rockville
6
May 25, 2012
"Dubai World Cup" Day
-
Apr 01, 2012
The Hat Race
15
Apr 01, 2012
more from Parviz Forghani