« بلاگر و دلدار »


Share/Save/Bookmark

Parviz Forghani
by Parviz Forghani
03-Oct-2010
 

وبلاگ نویسم ودلدارمن
گویدم بنویس ازاطوارمن

گویم اورا ای عجوزه شرم کن
ازقرواطوارخودآزرم کن

این همه حیزی وگرگی درتوبود
این سرشت زشت راگفتن چه سود؟

هرچه سِیرت می کنم پتیاره ای
زشتخویی پُربَزَک، بدکاره ای

کام من تلخ است ازاطوارتو
ازهمه نامردمی، ازعشوه جرّارتو

دراین سویت مسلمانان به هم افتاده اند
درس مردم ازاری به دنیا داده اند

درآن سویت ایدز آدم می کشد
نیکی ومردانگی نم می کشد

مرگ وخونریزی بود درشرق تو
تاج بیرحمی، کنون برفرق تو

هوای غرب تو بس بویناک
زهرسوناله های سوزناک

به جایی سونامی درجای دیگرزلزله
به بدبختی مردم میکنی توهلهله

ازنوک پا تابه فرقت آتش است
که مهرت سردوقهرت سرکش است

به مسند برنشاندی مشتی بی شعور
جملگی درفکرپول وقدرت وثروت به زور

زیرلب زد خنده ای گفتا به من
جان من خوب داده ای دادسخن

گرکه هستم این همه بدخو وزشت
رهاکن دامنم ای آدم نیکوسرشت

پس چراچسبیده ای دست مرا با هردو دست
چه دربیداری وهشیاری چه مست

نق نقی بیش نیست آنچه گفته ای
آنچه را خودکرده ای با نام من آغشته ای

روی من زیبا وجانم بی غش است
رود من رعنا ودشتم دلکش است

جای این روده درازی شعرنغزی رابخوان
بشنواین نکته همی با گوش جان:

"آینه چون نقش تو بنمودراست
خودشکن آئینه شکستن خطاست"

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Parviz ForghaniCommentsDate
Rockville
6
May 25, 2012
"Dubai World Cup" Day
-
Apr 01, 2012
The Hat Race
15
Apr 01, 2012
more from Parviz Forghani