"مادر امام زمان اسیر جنگی و کنیزی از رم بود "

Sadra
by Sadra
24-Oct-2011
 

یک واعظ کت و شلواری می گوید که "مادر امام زمان اسیر جنگی و کنیزی از رم بود،" و "امام زمان بین المللی بود!


Share/Save/Bookmark

more from Sadra