ضرب المثل ششم : اینها همه شعره


Share/Save/Bookmark

Troneg
by Troneg
25-Dec-2007
 

 

بایدبگویم که این بیشتر یک اصطلاح است تا یک ضرب المثل و اصطلاحی که من دوست ندارم چون وقتی میخواهیم چیزی را بیهوده اعلام کنیم میگوئیم اینها همه شعره !

 

اگرما ایرانیها که اساس فرهنگمان روی اشعارمان  پایه بندی شده بگوئیم که شعر بیهوده است، وای بر فرهنگمان!

 

همه ادبیات ما از شعر تشکیل شده . بروید در دور افتاده ترین نقطه ایران و از یک پیرمرد بی سواد بپرسید یک بیت شعر از حفظ بلد است ، شاید به زبان محلی یا از شاعری گمنام، یا از خودش !

 

ایران وشعررا نمیشود ز هم جدا کرد.

 این بدبختی ماست که دارد میاید ، اگر به اساس اشعارمان پشت کنیم. یا شاید اینجاست!    امروز چه بگوئیم ؟  

بنی آدم ایرانیان اعضای کدام پیکرند    که میکشند مور و دانه رامیخورند!

 

اگرعضوی فریاد کشد از روزگار           بنی آدم را چه باک تا هست دلار

  

 ای شاعران فراموش شده در قبر خود بلرزید که ایرانیان مستی روح و مروت قلب را فراموش کرده اند.

  

اگر همه اینها شعره ، همه ما باید شاعر باشیم

  

 


Share/Save/Bookmark

Recently by TronegCommentsDate
Nader and Simin, A Separation
-
Jun 12, 2011
Happy Holi or Happy Norooz
-
Mar 21, 2011
Nuclear power and Earthquake
16
Mar 12, 2011
more from Troneg
 
default

your ideas is perfect to talk about?

by Anonymous5 (not verified) on

بنی آدم همه همحنس بازند ...........یا همه پولی و فاحشه.........چو عوضی بدرد آورد روزگار.......دیگرکار از این کارها گذشته آقا این نسل متعلق به کونی هاست نه شاعرها و باسواد ها و حوان مردها .....برو تو بار شعر بگو با لگد بیرنت می کنند و می گویند یارو مزاحم است ......بر تو پارک تو استخر وشب تو خیابان ک ی ر تو در بیار و بگو هم حنس بازی آنوقت مدال حما یت از حقوق بشر رو دهندبه دستت....کار از کر گذشه آقا...