تلویزیون زنانه/مردانه


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
22-Apr-2012
 

هفته پیش در مطلبی از استاندار بوشهر، حاج آقا محمدحسین جهانبخش، نقل شد که در راسته زنانه/مردانه کردن اماکن کاری دستور اخراج منشی های زن را داده است.

حالا این خبر زنانه/مردانه کردن مجریان تلویزیون را بخوانید:

"چند سالی است كه چنین طرحی برای حضور میهمانان تلویزیونی و اینکه مجریان مرد حتما باید میهمانان مرد و برعکس مجریان زن حتما باید میهمانان زن به برنامه دعوت کنند به تصویب رسیده است ولی تاکنون اجرايی نشده است. اما امسال اين طرح سخت گرفته شده و قرار است این اتفاق بيفتد. البته در بسیاری از برنامه‌ها این طرح اعمال شده است.

طبیعتاً چنین قانونی دست و پایمال را تا حدودی مي‌بندد ولی در عوض از يكسری آفاتی كه ممکن است در برنامه‌ها اتفاق بيفتد جلوگیری به عمل مي‌آورد."

به عبارت دیگر؛ ٣۴ سال زور بیخود زدن در تحمیل فرهنگ بدویت به ایرانیان همچنان ادامه دارد و هر دم از این باغ بری میرسد.

تبریک

پ.ن. شیرینکاری جدید حاج آقا استاندار در اینجا


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred