انزجار از اسلام

Fred
by Fred
13-May-2012
 

این روزها که دیگر با هیچ شامورتی بازی و تفسیر و وعده وعید منجمله "اصلاحات" نمیشود ٣۴ سال توحش، رذالت و غارت توسط مسلمین  حاکم بر ایران را ماستمالی کرد؛ دفاع از اسلام شده دلمشغولی بعضی ها.
البته همۀ این نازنینان دلنگران از دسته "اصلاح طلب" تاریخ مصرف گذشته و دک شده از دایره قدرت و ثروت و  هوادار شارلاتان علی شریعتی نمیباشند.
تک توکی درد دین دارند و بر آن هستند تا با موعظه و نصیحت قربانیان آنان را از ابراز انزجار از اسلام برحذر دارند.
دو نکته:
سلاح قتالۀ رژیم دین اسلام است؛ این به این معنی میباشد که اگر با همین کارنامه مسلمین حاکم در ٣۴ سال گذشته مسیحی، یهودی، زرتشتی و یا هر آئین دیگری داشتند، عکس العمل به دین آنان همین میبود که اکنون به اسلام است.
بجای موعظۀ ستم دیدگان، نازنینان در پی براندازی رژیمی باشند که هر روز و ساعت بر خیل مخالفین اسلام اضافه میکند. زمان آن خواهد رسید تا با  کردار نیک خود آبروی سخت صدمه دیدۀ اسلام در ایران را تا حدودی ترمیم کنند، اکنون موقع جلوگیری از زیان بیشتر است.
تبریک 


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Omid Parsi

Islam: a vile and murderous totalitarian religion

by Omid Parsi on


Fred

Oreynab

by Fred on

برای اطلاع شما؛ پسر طفلک بازرگان گیج و بازی خورده در کالیفرنیا مشغول رتق و فتق امور ملی-مذهبی ها است و در کنار دیگر نازنینان  هوادار نظام پربرکت مسلمین از نوع "اصلاح " شده و د ارای سلاح هسته ای به برگزاری سخنرانی در بین هواداران شارلاتان علی شریعتی روزگار میگذراند.


Oreynab

اصلاح طلبان فراری

Oreynab


خواب دیدی خیره عزیز! تازه اصلاح طلبان فراری از وزیر و معاون وزیر و مجلسی و آخوند و نوچه و قواد و ... ریخته اند در فرنگستان تا اصلاح کنند مواضع غرب را و دفاع کنند از بیضۀ اسلام عزیز عظیم الشانشان! کجایی رفیق؟ تخم و ترکۀ مرده هاشونم دست از سر ملت ورنمی دارن. احسان جون شریعتی نشسته تو کرسی باباجونش تو پاریس از نو ولایت داد سخن میده! تحفۀ بازرگان عبدالعلی خان نشسسه تو پاریس با منحنییای بابامهندسش معرکه گرفته! تو لوس آنخلس خودتون همینجور ریخته! از حسین حاجدباغ سروش گرفته تا ملاباجییای خاتمی! اول روسریا بالا میره! بعد کلاه میذارن. بعد کشف حجاب مینمایند. انگاری گلاب بروتون آب فرنگسسون تبرکه میشاشن به آتیش جهندم وختی الله ربالعلمین از گیس آویز.نشون میکنه تو آتیش برنزه شن. هی. . . توبی کانتینیو